การอบรมอปท.และฝ.พรครั้งที่2

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร  ?ผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในท้องถิ่น  (Training  for the Trainer)?  ในระหว่างวันที่ 19 -  21  มิถุนายน   2549  ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท  แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 


รายละเอียดข่าว
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร  ?ผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในท้องถิ่น  (Training  for the Trainer)?  สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เคยจัดมาแล้ว    และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอนของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นอย่างดี  รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาในการให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ซึ่งการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ให้คำแนะนำ  (Trainer)  โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19 -  21  มิถุนายน   2549  ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท  แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

Update news:2549-05-26

 
 

Visitor Number
5328518
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]