รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2559 มี อปท. รายงานมา จำนวน 80 แห่ง 38 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

1.รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 60 แห่ง จำนวนประทานบัตร 237 แปลง

2.รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 56 แห่ง จำนวนประทานบัตร 233 แปลง

3.รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 3 แห่ง จำนวนประทานบัตร 5 แปลง

 

Update news:2559-11-01

เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
5135796
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]