ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

   "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประเด็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน"      

     ภายใต้โครงการเสริมสร้างควาามเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดข่าว

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ และกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ก.พร.)                                                                       

             ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น.            ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม  โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพฯ

 

Update news:2562-08-01

เอกสารแนบ: กำหนดการและแผนที่โรงแรม
 
 

Visitor Number
5569510
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]