สรุปผลการแก้ไขปัญหาจากการรายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยได้รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ว่า

รายละเอียดข่าว

สรุปผลการแก้ไขปัญหาจากการรายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลง   จังหวัดสตูล

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยได้รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ว่าประทานบัตรที่ 23943/15223  ของนายชยุตพงษ์  เรืองกูล  (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทอง รับช่วงฯ) ไม่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ   ตรวจวัดเสียง  ความสั่นสะเทือน   การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขเวลาและความถี่   และไม่มีรายงานการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  และประทานบัตรที่  23897/15314  ของนายลำพูน     กองศาสนะ    มีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าโรงโม่หิน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางร่วมกันนั้น   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล   ได้มีหนังสือที่ สต. 0028(2)/77   ลงวันที่  29  มกราคม  2550   สั่งการกำชับให้   นายชยุตพงษ์  เรืองกูล  (ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เรืองกูลศิลาทอง รับช่วงฯ)  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด   และหนังสือ  ที่ สต. 0028(2)/82   ลงวันที่  30  มกราคม  2550 ให้นายลำพูน  กองศาสนะ  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องฝุ่นละอองแล้ว

 

 

Update news:2550-04-09

 
 

Visitor Number
5207412
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]