ส่งข่าว!!สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานของ อปท. บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำเว็ปไซต์ชื่อ www.envi-mining.com  เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่กรมฯ  ถ่ายโอนอีกหนึ่งช่องทาง

รายละเอียดข่าว

เรื่อง  การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อปท. บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำเว็ปไซต์ชื่อ www.envi-mining.com  เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่กรมฯ  ถ่ายโอนอีกหนึ่งช่องทางในเว็ปไซต์ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น  รายชื่อ อปท. ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประทานบัตรในเขตรับผิดชอบของ อปท.  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละแปลงประทานบัตร  รายงานผลการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ผ่านมาในแต่ละแบบรายงาน    ตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ได้แก่  บทความวิชาการ  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถาม  และผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  ในการกรอกข้อมูลได้กำหนด Username และ  Password  ของ อปท. และคู่มือการใช้งาน  ซึ่งขณะนี้กลุ่มได้จัดส่งให้แล้วตั้งแต่วันที่  29  มีนาคม  2550  หาก อปท.ใด  ยังไม่ได้รับเอกสารอาจต้องรอเวลาการส่งไปรษณีย์ประมาณ    1 ? 2  สัปดาห์  เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องรายงานท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรายงาน หลังจากนั้นกรุณาแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดของท่านทราบว่าได้ส่งรายงานใดทางอินเตอร์เน็ตแล้ว  เพื่อจะได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบรายงานต่อไป  ในกรณีที่ อปท. พื้นที่ใดไม่สามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ก็ยังสามารถส่งเป็นกระดาษรายงานได้ตามปกติ
 อนึ่ง  หากดำเนินการแล้วหรือมีปัญหาอุปสรรค   โปรดแจ้งผลการดำเนินการรวมทั้งส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายัง  email ชื่อ
naiyana@dpim.go.th  ด้วยจะขอบคุณยิ่ง    

 

 

Update news:2550-04-10

เอกสารแนบ: การพัฒนาระบบ อปท บนเว็ปไซต์.doc
 
 

Visitor Number
5207330
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]