ฝ.พร. อุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่าย

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่ายอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่  2/2550  จัดเมื่อวันที่  16   มกราคม  2550  ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  

รายละเอียดข่าว

การสร้างความสัมพันธ์  ผู้ประกอบการ  ภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

 ฝ.พร.  อุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการประชุม  3  ฝ่าย  ได้แก่  อบต.  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  และ ฝ.พร.  โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2547   จนถึงปัจจุบันในปี  2550 นี้  ฝ.พร. อุบลราชธานีได้จัดการประชุมมาแล้ว  1  ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  2/2550  เมื่อวันที่  16   มกราคม  2550  ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี   ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่อง  การลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ โดยแจ้งผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกหินวิ่งเส้นทางช่วง  อำเภอน้ำยืน ? บ้านบุเปือย  ให้ตรวจเช็คท้ายกระบะรถบรรทุกให้ปิดสนิท   ก่อนที่จะออกจากโรงโม่หิน เพื่อป้องกันหินหล่นระหว่างทาง  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่รถที่วิ่งตามได้  ผู้ประกอบการได้รับทราบปัญหาและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  พร้อมกันนี้ได้แจ้งเตือนถึงกำหนดระยะเวลาที่ อบต. จะต้องส่งรายงานการดำเนินงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และอบต. สีวิเชียร  ได้กล่าวขอบคุณ หฝ.พร.อุบลราชธานี  ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนฯ  ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีจนได้รับ อบต. ดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ได้ไปดูงานที่สิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่ อบต.  ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในการเข้าไปตรวจสอบตามภารกิจที่ถ่ายโอนฯ  นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ แก่ราชการและ อบต. อาทิเช่น การสนับสนุนกีฬาสัมพันธ์  กิจกรรมวันเด็ก การให้ทุนการศึกษา  การเข้าร่วมอบรมโครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด  การเสียภาษี เป็นต้น ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ให้แก่กัน  ดังนั้นหาก อบต. ใดต้องการขอความร่วมมือ/หรือหาแนวดำเนินการในการจัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย  สามารถขอความร่วมมือมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โทร. 02-2023741  หรือ 02-3543511

 

Update news:2550-04-18

เอกสารแนบ: แก้ปัญหาจังหวัดอุบล มีค 50.doc
 
 

Visitor Number
5207405
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]