การปฏิบัติงานของอปท .ในเดือนมีนาคม 2550

ในเดือนมีนาคม  2550  มี อปท. รายงานการปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ถ่ายโอนให้ปฏิบัติแทน  จำนวน  7  จังหวัด  อปท.  11  แห่ง 

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  7  จังหวัด  อปท.  11  แห่ง  ประกอบด้วย

 1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   7  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  23  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  9  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  43  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  10  แห่งโดยมีรายชื่ออปท.ที่ส่งรายงานดังนี้

จ.นครศรีฯ          เทศบาลเมืองทุ่งสง
จ.พิจิตร               อบต.วังงิ้ว
จ.เพชรบูรณ์        อบต.กันจุ  อบต.ศาลาลาย   อบต.สามแยก
จ.ตราด               อบต.บ่อพลอย
จ.ลำปาง              อบต.บ้านเอื้อม อบต.บุญนาคพัฒนา  อบต.สันดอนแก้ว
จ.สระบุรี              อบต.หน้าพระลาน
จ.อุบลราชธานี     อบต.โซง

 

Update news:2550-04-19

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทมีค2550.xls
 
 

Visitor Number
5207320
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]