การแก้ปัญหาการทำเหมืองแร่ของกฟผ. ลำปาง

ตามที่อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางได้รายงานในแบบรายงานการ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ว่า  การทำเหมืองแร่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน

รายละเอียดข่าว
การแก้ปัญหาการทำเหมืองแร่ของกฟผ. ลำปาง
 ตามที่อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางได้รายงานในแบบรายงานการ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ว่า  การทำเหมืองแร่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวนชุมชนต่าง ๆ ในเขตตำบลบ้านดงประกอบด้วย    บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 1  บ้านดง  หมู่ที่ 2  บ้านสวนป่า หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ได้แจ้งว่าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ร่วมกับอบต.บ้านดงและผู้แทน กฟผ.  เหมืองแม่เมาะ  เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และ สอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจายและมีเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนช่วงเวลาประมาณ  01.00- 04.00 น.  และได้มีหนังสือสั่งให้  กฟผ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้ว  ซึ่ง กฟผ. (เหมืองแม่เมาะ) ได้มีหนังสือแจ้งตอบว่า   ตามข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและเสียงของ  กฟผ. ในช่วงเวลาที่ราษฎรแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อน  ปริมาณของฝุ่นละอองและเสียงในชุมชนต่าง ๆ  ยังอยู่ในมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ แต่เพื่อคลายความกังวลของชุมชน กฟผ. ได้มีมาตรการเพิ่มเติม  เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง ดังนี้
 1.   มาตรการลดเสียงรบกวน
 -  ให้บริษัทผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนลูกกลิ้งสายพาน M1 ที่ชำรุด 
 -  ดำเนินการโปรยดินกันเสียงบริเวณปลายสายพาน M1
 -  ลดความสูง Spreader ในการโปรยดิน Low Dump ในช่วงฤดูหนาว
 2. มาตรการป้องกันและลดฝุ่น
  -  เข้มงวดในการควบคุมฝุ่น  โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเป็นกรณีพิเศษ
-  ติดตั้งไฟสัญญาณแสดงการทำงานของระบบสเปรย์น้ำและติดตั้ง Spray Bar เพื่อเพิ่มความชื้นในระบบสายพานช่วงก่อนขึ้นไปทิ้งดิน
-  กวดขันการจัดเก็บฝุ่นตามแนวสายพานและทำความสะอาด Transfer Point ในทุกช่วงของการ PM ระบบสายพาน
 

Update news:2550-05-01

 
 

Visitor Number
5207237
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]