สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท . ในเดือนเมษายน 2550

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในเดือนเมษายน  2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  12  จังหวัด  อปท.  21  แห่ง 

รายละเอียดข่าว
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในเดือนเมษายน  2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  12  จังหวัด  อปท.  21  แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   11  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  77  แปลง
  2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  7  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  25  แปลง
  3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  19  แห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้
 
จังหวัดกาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า อบต.ไล่โว่
จังหวัดจันทบุรี อบต.ขุนซ่อง
จังหวัดเชียงใหม่ อบต.บ่อแก้ว  อบต.สบเตี๊ยะ
จังหวัดตาก อบต.น้ำรึม   อบต.ไม้งาม
จังหวัดนครราชสีมา อบต.วังไทร  อบต.หนองน้ำแดง  อบต.หมูสี
จังหวัดนครศรีธรรมราช อบต.กรุงชิง
จังหวัดพัทลุง อบต.พนมวังก์
จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองชุมพลเหนือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ อบต.กันจุ  อบต.บ้านโตก
จังหวัดลำปาง อบต.นาสัก  อบต.บ้านสา  อบต.สบป้าด
จังหวัดอุตรดิตถ์ อบต.บ่อทอง  อบต.ผาเลือด
จังหวัดอุบลราชธานี อบต.โซง
 

Update news:2550-05-23

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทเมย2550.xls
 
 

Visitor Number
5207309
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]