สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท . ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2550

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนตั้งแต่ปี  2546 ?  เดือนมิถุนายน 2550  มี อปท. รายงานมาจำนวน 54  จังหวัด  ทั้งหมด 58  จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 93.10 

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนตั้งแต่ปี  2546 ?  เดือนมิถุนายน 2550  มี อปท. รายงานมาจำนวน 54  จังหวัด  ทั้งหมด 58  จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 93.10  มี อบต. ที่ส่งรายงานมาทั้งสิ้น  329  แห่ง จาก อบต. ที่มีประทานบัตร จำนวน 450 แห่ง  คิดเห็นร้อยละ 73.11  สามารถตรวจประทานบัตรได้ทั้งสิ้น  962  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,464  แปลง  คิดเป็นร้อยละ 65.71 

 สำหรับรายงานที่ส่งมาในรอบ 6 เดือน  ปี พ.ศ. 2550  ตั้งแต่เดือนมกราคม ? เดือนมิถุนายน 2550  มี อปท. รายงานมา 37  จังหวัด  จาก 58 จังหวัด  คิดเป็นร้อยละ 63.79  มี อบต. ที่ส่งรายงานมาทั้งสิ้น 133 แห่ง จาก อบต. ที่มีประทานบัตรจำนวน 450 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.56  สามารถตรวจประทานบัตรได้ทั้งสิ้น  585  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,464  แปลง  คิดเป็นร้อยละ  39.96  

 สำหรับรายงานที่ส่งมาในเดือนพฤษภาคม 2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 20  จังหวัด  อปท. 41 แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  35  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  87  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  4  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  8  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  38  แห่ง
 4.  รายงานที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์มีทั้งสิ้น 3 อบต.


สำหรับรายงานที่ส่งมาในเดือนมิถุนายน 2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  17  จังหวัด  อปท.  38  แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  30  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  211  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  4  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  52  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  30  แห่ง
 4.  รายงานที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์มีทั้งสิ้น 9 อบต.

 

Update news:2550-07-06

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทมิย2550.xls
เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทพค2550.xls
 
 

Visitor Number
5207225
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]