การสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

ในปี  2550 นี้  ฝ.พร. อุบลราชธานีได้จัดการประชุมมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2550  ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดข่าว

การสร้างความสัมพันธ์  ผู้ประกอบการ  ภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

 ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวให้ทราบว่า ฝ.พร.  อุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการประชุม  3  ฝ่าย  ได้แก่  อบต.  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่หิน    และ ฝ.พร.โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2547   จนถึงปัจจุบันในปี  2550 นี้  ฝ.พร. อุบลราชธานีได้จัดการประชุมมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2550  ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมมีประเด็นในการพูดคุยดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์โครงการของ กพร. ได้แก่  โครงการยกระดับโรงโม่หินให้เป็นโรงงานชั้นดี  ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน รวมทั้งดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ผู้ประกอบการเตรียมบุคลากรเข้ารับการอบรม
2. แนวทางการปฏิบัติในเชิงรุกเรื่องการทำเหมือง โดยหมั่นตรวจสอบ  กำกับดูแล  โรงงานให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน EIA  โดยเคร่งครัดพร้อมรายงานผลการตรวจหรือรายงานการตรวจติดตามผลการสั่งการและเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่   รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย
3. ขอความร่วมมือสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ    ?แนวรั้วสีเขียวเพื่อลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80   พรรษา 5  ธันวาคม 2550?  จะมีการปลูกต้นไม้ให้ครบทุกโรงโม่  พร้อมทั้งจัดทำป้ายชื่อโครงการเพื่อให้ผู้พบเห็นได้ทราบ
4. เตือนให้ อบต. ส่งรายงานการปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้วย
5. เรื่องการแก้ปัญหาร้องเรียนโรงงานผลิตแอสฟัลท์ อบต. ขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดช่วยตรวจสอบโรงงานดังกล่าวอีกครั้งด้วย
 6. เรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษีของ อบต. มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดเก็บเบื้องต้นใช้หลักการแบ่งโซน  ทั้งนี้การประเมินจะแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบก่อน
 
 การจัดสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบถึงการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา  และหากมีปัญหาความไม่เข้าใจหรือความเดือดร้อน ชุมชนจะได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจกัน

 

Update news:2550-07-06

เอกสารแนบ: สร้างความสัมพันธ์อุบล ใหม่.doc
 
 

Visitor Number
5135675
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]