การแก้ไขปัญหาตามรายงานของอบต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์

อบต. ผาจุก  ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประทานบัตรที่  22376/15400  22346/14912  22337/14772  32106/15455  และ22312/14481 เมื่อวันที่  12  เมษายน  2550  

รายละเอียดข่าว

ารแก้ไขปัญหาตามรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  
ของ อบต.ผาจุก    อ.เมือง     จ.อุตรดิตถ์

อบต. ผาจุก  ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประทานบัตรที่  22376/15400  22346/14912  22337/14772  32106/15455  และ22312/14481 เมื่อวันที่  12  เมษายน  2550   และรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2550  ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่า  ประทานบัตรที่  22337/14772  ของบริษัท พ.ไมนิ่ง  จำกัด  (บริษัท  หล่อวัฒนา  จำกัด  รับช่วงฯ)ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ข้อ  5.  และการทำเหมืองของบริษัทฯ ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบจากการขนส่งแร่  ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลาง  นั้น  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีหนังสือสั่งการเมื่อวันที่  30  เมษายน  2550  ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ข้อ 5. โดยกำหนดความเร็วไม่เกิน  30  กิโลเมตร/ชั่วโมง  ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและช่วงที่ผ่านชุมชน โรงเรียน  วัด  และให้จัดหาวัสดุปิดคลุมกระบะรถให้มิดชิด  มีการปรับสภาพถนนให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และให้ทำการฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  โดยไม่นำน้ำจากชุมชนใกล้เคียงมาใช้ หากฝ่าฝืนจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2510  มีโทษปรับตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2510  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 

 

Update news:2550-07-06

 
 

Visitor Number
5135582
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]