มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจะได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทั้ง 18 แห่ง  ในวันที่ 4 กันยายน 2550 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดข่าว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานดียิ่งขึ้น  และ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  ครบถ้วน และตรงเวลา  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เห็นควรมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับประเทศชาติต่อไป   โดยจะได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในวันที่ 4 กันยายน 2550 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีด้วยกัน  3  ประเภท  คือประเภทดีเยี่ยม   ประเภทดีมาก   และประเภทดี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทั้ง 18 แห่ง  มีรายนามดังต่อไปนี้

    รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ประเภทดีเยี่ยม
ผู้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล  และเกียรติบัตร  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล  จำนวน  3  แห่ง คือ
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน  จังหวัดกระบี่
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลโซง  จังหวัดอุบลราชธานี
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน  จังหวัดสระบุรี

ลำดับถัดไปคือ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ประเภทดีมาก
 ผู้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล  และเกียรติบัตร  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล  จำนวน  8  แห่ง  คือ
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด  จังหวัดตาก
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  จังหวัดตรัง
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร จังหวัดตรัง 
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ จังหวัดตรัง
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ  จังหวัดสงขลา
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  จังหวัดตาก
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 และรางวัลต่อไปคือ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเภทดี
 ผู้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล  และเกียรติบัตร  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล  จำนวน  7  แห่ง  คือ
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา  จังหวัดลำปาง
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ  จังหวัดตาก
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  จังหวัดอุตรดิตถ์
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  จังหวัดสุโขทัย
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร  จังหวัดจันทบุรี
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
 -  เทศบาลเมืองตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์

 

Update news:2550-09-03

 
 

Visitor Number
5135794
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]