จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 4 - 5 กันยายน  2550  ณ ห้องกรุงธน  ชั้น 3  โรงแรมรอยัลวิเวอร์  กรุงเทพฯ          

รายละเอียดข่าว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

       นายอนุสรณ์   เนื่องผลมาก  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม  แถลงว่า  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่ 4 - 5 กันยายน  2550  ณ ห้องกรุงธน  ชั้น 3  โรงแรมรอยัลวิเวอร์  กรุงเทพฯ  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ   เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติภารกิจในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นปัญหา  หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน
           สืบเนื่องจาก  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2546  เป็นต้นมา  และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  แล้ว  การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการเหมืองแร่
           ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น  ประจำปี 2549  ที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนรอย่างดีรวม 18 แห่ง  โดยแบ่งเป็น อปท. ประเภทดีเยี่ยม  3  แห่ง  ประเภทดีมาก 8 แห่ง  และประเภทดี 7 แห่ง     (รายชื่อตามเอกสารแนบ)  โดยมีนายอนุสรณ์  เนื่องผลมาก  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   เป็นประโานมอบรางวัลและเปิดการประชุมดังกล่าว  ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2550  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  โรงแรมรอยัลริเวอร์ ิ กรุงเทพฯ
              ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โทรศัพท์ 0 2202 3741  โทรสาร 0 2644 8762 

 

Update news:2550-09-03

เอกสารแนบ: สรุปจัดประชุมอปท2550.doc
 
 

Visitor Number
5623850
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]