สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท . ในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม2550

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม  2550  มี อปท. รายงานมาจำนวน 9  จังหวัด  อปท.  13  แห่ง  ในเดือนสิงหาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 10  จังหวัด  อปท.  19  แห่ง 

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 9  จังหวัด  อปท.  13  แห่ง  ประกอบด้วย  
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  6  แห่ง   จำนวนประทานบัตร   29  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.    -     แห่ง   จำนวนประทานบัตร    -   แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.    12    แห่ง
 4. รายงานทาง Internet  จำนวน  1  อบต.

ประกอบด้วยอปท.ดังต่อไปนี้

จังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่ อบต.ทุ่งนาเลา
จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่  อบต. บ่อแก้ว  สบเตี๊ยะ
จังหวัดตาก  ได้แก่  อบต. แม่สอด  โป่งแดง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แก่  อบต. ทุ่งโพธิ์               

จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่  อบต. ท้ายดง สามแยก                                   

จังหวัดสงขลา  ได้แก่  อบต. คลองเปียะ

จังหวัดสระบุรี  ได้แก่  อบต. ท่าคล้อ  พุคำจาน                                   

จังหวัดสุรินทร์  ได้แก่  อบต.สวาย                                                          

จังหวัดอุบลราชนี  ได้แก่  อบต.โซง

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 10  จังหวัด  อปท.  19  แห่ง  ประกอบด้วย
  1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  5  แห่ง   จำนวนประทานบัตร   36  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.    -  แห่ง   จำนวนประทานบัตร   -   แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.   18  แห่ง

โดยมีรายชื่ออปท.ดังต่อไปนี้    
 
จังหวัดขอนแก่น   ได้แก่ อบต.นาหนองทุ่ม
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อบต.ขุนซ่อง
จังหวัดตรัง ได้แก่ อบต.นาท่ามเหนือ  ทุ่งค่าย  นาเมืองเพชร  เขาขาว   
จังหวัดตาก ได้แก่ อบต.ตากออก  ไม้งาม  พระธาตุผาแดง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อบต.ท้ายดง
จังหวัดระนอง ได้แก่ อบต.หาดส้มแป้น
จังหวัดลำปาง ได้แก่ อบต.บ้านสา  แม่เมาะ  สันดอนแก้ว  หัวเสือ
จังหวัดสงขลา ได้แก่  อบต.คูหาใต้
จังหวัดสตูล ได้แก่ อบต.ทุ่งนุ้ย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ อบต.บ่อทอง  ผาจุก

 

Update news:2550-10-09

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงาน อปทสค50.xls
เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงาน อปทกค50.xls
 
 

Visitor Number
5135658
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]