ขอแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และแบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่

ขอแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม   และแบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายละเอียดข่าว

ขอแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม   และแบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่
 
 ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการ        ทำเหมืองแร่  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 ทางสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่า  ได้มีการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ (แบบรายงานที่ 1)  เพิ่มเติมช่วงระยะการปฏิบัติงาน  และแบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ (แบบรายงานที่ 2)  เพิ่มเติมช่วงระยะการปฏิบัติงาน  และเลขที่ประทานบัตร  สามารถดาวน์โหลดได้ใน เอกสารแนบ ทางสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่     จึงใคร่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  นำแบบรายงานที่มีการปรับปรุงนี้ ไปใช้ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานในรอบระยะเวลาของการส่งรายงานครั้งต่อ ๆ ไป    ขอขอบคุณ

 

Update news:2550-10-24

เอกสารแนบ: แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ: แบบรายงานเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่
 
 

Visitor Number
5622131
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]