การแก้ไขปัญหาตามรายงานของ อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตามที่ อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า การทำเหมืองแร่ของนายอดุลย์ เอี่ยมแพร การขนส่งแร่ทำให้เกิดฝุ่นละออง มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับน้อยถึงปานกลาง


รายละเอียดข่าว

ตามที่ อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของนายอดุลย์ เอี่ยมแพร ประทานบัตรที่ 31241/15321 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การทำเหมืองแร่ของนายอดุลย์ เอี่ยมแพร ในเรื่องการขนส่งแร่มีผลกระทบต่อชุมชนปานกลาง นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือสั่งการลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ให้นายอดุลย์ เอี่ยมแพร ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการทำเหมืองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนแล้ว

 

Update news:2550-12-11

 
 

Visitor Number
5622053
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]