แจ้งเตือน อปท. ส่งรายงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนเตือนให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนจาก กพร.


รายละเอียดข่าว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนเตือนให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนจาก กพร. ประกอบด้วย เรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ (ครั้งที่ 3) โดยมีกำหนดส่งรายงานการตรวจสอบดังกล่าวภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2550 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการจัดส่งรายงานภายในเวลาดังกล่าว โดยอาจส่งเป็นรายงาน (กระดาษ) หรือกรอกข้อมูลผ่าน Website ก็ได้และอย่าลืมส่งหรือแจ้ง ไปที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ท่านอยู่ นอกจากนี้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดขอความกรุณาแจ้งเรื่องการส่งรายงานไปที่ naiyana@dpim.go.th จะได้ติดตามเรื่องต่อไป อนึ่ง หากท่านได้จัดส่งรายงานดังกล่าวแล้ว (ครั้งที่ 3) ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณ

 

Update news:2550-12-11

 
 

Visitor Number
5621995
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]