การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ. อุบลราชานี

เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2550  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  ผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน  และผู้ใหญ่บ้าน...


รายละเอียดข่าว

เรื่อง ?การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ. อุบลราชานี

เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2550  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  ผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  เป็นการประชุมครั้งที่ 6/2550  ณ โรงแรมน้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นโครงการฯที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าทั้งสิ้น 23 คน  การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และร่วมกันแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะในการทำเหมืองหินและโรงโม่หินอย่างถูกต้อง  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตซึ่งผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ  ได้แก่
1.  แจ้งกำหนดการส่งรายงานการทำเหมืองประจำเดือนของผู้ถือประทานบัตร

2.  การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพน้ำบาดาล

3.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับนายอำเภอน้ำยืน  รณรงค์ปลูกต้นไม้

4.  ที่ประชุมต้องการให้มีการจัดสรรเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

5.  ติดตามเรื่องร้องเรียนและผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

6.  การแนะนำการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กุมภาพันธ์ 2551

 

Update news:2551-02-07

 
 

Visitor Number
5622041
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]