สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2550

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 18  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง  

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 18  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง  ประกอบด้วย
 1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  26  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  60  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  10  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  17  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  24  แห่ง
 4.  รายงานทาง Internet  จำนวน 23 อบต.

 จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อบต.ทับปริก
 จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อบต.บ้านใหม่   พังตรุ   หนองตากยา
    รางหวาย   ไล่โว่   ปรังเผล   วังด้ง
 จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อบต.ขุนซ่อง
 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อบต.หนองไผ่แก้ว   เหมือง 
 จังหวัดตรัง ได้แก่ อบต.เขาขาว   ทุ่งค่าย 
 จังหวัดตาก ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   อบต.วังประจบ
 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อบต.ถาวร   อิสาณ
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อบต.ทับใต้   ห้วยทราย
 จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อบต.โคกไม้ลาย  ลาดตะเคียน  สระบัว  วังท่าช้าง
 จังหวัดพิจิตร ได้แก่ อบต.เขาเจ็ดลูก
 จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อบต.เขากระปุก   หนองกะปุ
 จังหวัดแพร่ ได้แก่ อบต.ไผ่โทน   ร้องกวาง
 จังหวัดระยอง ได้แก่ อบต.ตะพง
 จังหวัดราชบุรี ได้แก่ หนองกระทุ่ม
 จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นาโสม  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อบต.ป่าร่อน   ลำพูน
 จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อบต.นาบัว
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อบต.โซง
 
 

 

Update news:2551-03-12

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม
 
 

Visitor Number
5621967
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]