อปท./ฝ.พร. ดีเด่นปี พ.ศ. 2549 เดินทางไปทัศนศึกษาแล้ว

       ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้คัดเลือก อปท. ที่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นอปท.    ดีเด่นในปี 2549 ทั้งหมด จำนวน 18 แห่ง โดยเป็นประเภทดีเยี่ยม 3 แห่ง ดีมาก 8 แห่ง และประเภทดีอีก 7 แห่ง


รายละเอียดข่าว

อปท./ฝ.พร. ดีเด่นปี พ.ศ. 2549  เดินทางไปทัศนศึกษาแล้ว

    ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้คัดเลือก อปท. ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็น อปท. ดีเด่นในปี 2549  ทั้งหมดจำนวน 18  แห่ง โดยเป็นประเภทดีเยี่ยม 3 แห่ง  ดีมาก  8 แห่ง  และประเภทดีอีก 7 แห่ง  ซึ่งกรมฯ ได้ทำพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ อบต. ดังกล่าว  พร้อมทั้งได้มอบรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ฮ่องกง ให้อปท. ประเภทดีเยี่ยม ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่  4 กันยายน 2550 ที่โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  รวมทั้ง ณ บัดนี้ อปท. ทั้ง 3  แห่ง ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแล้ว  ระหว่างวันที่ 13 ? 16  มีนาคม  2551 โดยมีผู้แทนของ อบต.  แต่ละแห่ง  ได้แก่
 1.  คุณเติม  ศรีเนตร  นายก อบต. โซง   อ.น้ำยืน   จ.อุบลราชธานี
 2.  คุณพรจรัส  กงสะเด็น   ปลัด อบต. คลองขนาน   อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่
 3.  คุณจตุรงค์  เจริญผล หัวหน้าส่วนโยธา ต.หินซ้อน  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
 
 นอกจากนี้ ยังได้จัดรางวัลให้แก่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ที่มีการดำเนินงานดีเด่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ได้รับรายงานจาก อปท.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. และผู้ประกอบการ  ตลอดจนติดตามให้คำแนะนำแก่ อปท. เป็นอย่างดี  โดยมี ฝ.พร. ที่ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ฮ่องกงร่วมกับ อปท. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1.  คุณจิรพงษ์    โรจนประดิษฐ       หฝ.พร.     สอจ.สุรินทร์
 2.  คุณพิทยา     ธีระวัฒนานนท์        หฝ.พร. สอจ.สระบุรี
 3.  คุณยินดี       รอดจันทร์  หฝ.พร. สอจ.ตรัง

 

Update news:2551-04-01

 
 

Visitor Number
5207371
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]