สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2551

         สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน  2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 7  จังหวัด  อปท. 7  แห่ง 

รายละเอียดข่าว

       สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน  2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 7  จังหวัด  อปท. 7  แห่ง  ประกอบด้วย
       1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  4  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  11 แปลง
       2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 1 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  3  แปลง
       3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  7 แห่ง

    ได้แก่
     จังหวัดกระบี่    ได้แก่ ทับปริก
     จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ขุนซ่อง
     จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สวายจีก
     จังหวัดพะเยา ได้แก่ จำป่าหวาย
     จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สระโบสถ์
     จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ พราน
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ลำพูน

 

Update news:2551-05-16

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2551
 
 

Visitor Number
5207265
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]