สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2551

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม  2551  มี อปท. รายงานมา จำนวน   33  จังหวัด  อปท. 101  แห่ง 


รายละเอียดข่าว

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม  2551  มี อปท. รายงานมา จำนวน   33  จังหวัด  อปท. 101  แห่ง  ประกอบด้วย 

1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มี อปท. รายงานมาจำนวน  73 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  283 แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    มี อปท. รายงานมาจำนวน  29  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 99  แปลง

 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  มี อปท. รายงานมาจำนวน  87 แห่ง

 

Update news:2551-07-10

เอกสารแนบ: สรุปรายงาน อปท เดือนพฤษภาคม 2551
เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือน พฤษภาคม 2551
 
 

Visitor Number
5207434
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]