แจ้งรายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม2549

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท. )ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2546เป็นต้นมานั้น ในเดือนเมษายน 2549 มี อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 14  จังหวัด  22  อปท.  ในเดือนพฤษภาคม 2549 มี อบต. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 22 จังหวัด  52  อปท.

รายละเอียดข่าว
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท. )ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2546เป็นต้นมานั้น
ในเดือนเมษายน 2549(ตารางที่แนบ) มี อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 14  จังหวัด  22  อปท.  ประกอบด้วย
 1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน   7  อปท.    จำนวน   11  แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร  จำนวน      6 อปท.   จำนวน  23  แปลง
 3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  จำนวน               18  อปท.
ในเดือนพฤษภาคม 2549 (ตารางที่แนบ) มี อบต. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 22 จังหวัด  52  อปท.  ประกอบด้วย
 1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน   39  อปท.    จำนวน   219  แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร  จำนวน  5 อปท.   จำนวน  59  แปลง
 3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  จำนวน               46  อปท.
 

Update news:2549-07-25

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทเมษา2549.xls
เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทพฤษภา2549.xls
 
 

Visitor Number
5328789
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]