การรายงานผลเพื่อจะได้รางวัล

การรายงานผลเพื่อจะได้รางวัลนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้

รายละเอียดข่าว

          1. ต้องรายงานครบทั้งหมด 8 ครั้ง ได้แก่ รายงานการตรวจตามมาตรการ จำนวน 3 ครั้งรายงานเฝ้าระวังฯ 4 ครั้ง และรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน1 ครั้ง 

           2. ในการรายงานการตรวจตามมาตรการฯ ต้องตรวจครบทุกแปลงประทานบัตรที่อยู่ใน ความดูแลของ อบต. หากไม่เปิดการก็ต้องแจ้งตรวจด้วย

          3. ในการตรวจตามมาตรการ ต้องตรวจมาตรการที่ถูกต้องและตรงกับประทานบัตรนั้น หากนำมาตรการของแปลงอื่นมาตรวจก็ใช้ไม่ได้หรือมีข้อกำหนด 15 ข้อ ตรวจมา 10 ข้อ ก็ถือว่าตรวจไม่ถูกต้อง

          4. การส่งรายงานทั้ง 8 ครั้ง ต้องตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

 

Update news:2551-10-30

 
 

Visitor Number
5207226
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]