สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  29  จังหวัด  อปท. 71  แห่ง  
 

รายละเอียดข่าว

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  29  จังหวัด  อปท. 71  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 36  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 110  แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  6 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  14  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 62  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน  50  อบต.

        ดังเอกสารแนบ

 

Update news:2551-12-16

เอกสารแนบ: สรุปรายงานเดือนพฤศจิกายน 2551
เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายานเดือนพฤศจิกายน 2551
 
 

Visitor Number
5207290
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]