สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2552

           สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  24  จังหวัด  อปท.  54    แห่ง

รายละเอียดข่าว

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  24  จังหวัด  อปท.  54    แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  41   แห่ง   จำนวนประทานบัตร 192  แปลง
           2.รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  22  แห่ง   จำนวนประทานบัตร   41  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 34  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน   24  อบต.

มีรายละเอียดดังนี้

 

Update news:2552-02-26

เอกสารแนบ: สรุปรายงานเดือนมกราคม 2552
เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2552
 
 

Visitor Number
5207365
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]