สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์  2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  37  จังหวัด  อปท. 119  แห่ง 

รายละเอียดข่าว

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์  2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  37  จังหวัด  อปท. 119  แห่ง  ประกอบด้วย
           1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  82  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  305 แปลง
           2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  89  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 378  แปลง
           3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 91  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน  76  อบต.
ได้แก่

 

Update news:2552-05-04

เอกสารแนบ: สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
 
 

Visitor Number
5207272
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]