รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนงานโครงการ

     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนงานโครงการฯ
      
เพศชาย  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวนศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา   เงินเดือน 7,940  บาท

รายละเอียดข่าว

     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนงานโครงการฯ           
      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้
     เพศชาย  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวนศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา   เงินเดือน 7,940  บาท

     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552


       ใบสมัครสามารถ Download ได้จาก http://envi-mining.dpim.go.th

     ส่งใบสมัครที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  โทร. 02-2023741 หรือส่งทางโทรสารที่   02-3543511 


* สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2552  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สบส. ชั้น 6
(อย่าลืม ! ในวันสอบสัมภาษณ์โปรดนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษามายื่นพร้อมหลักฐานตัวจริง)

 

Update news:2552-05-15

เอกสารแนบ: ใบสมัคร
 
 

Visitor Number
5621764
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]