สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2552

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  32  จังหวัด  อปท. 84  แห่ง 


รายละเอียดข่าว

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  32  จังหวัด  อปท. 84  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  61  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  273   แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 17  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 50  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 70 แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน  60   อบต.

ได้แก่

 

 

Update news:2552-07-01

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2552
เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
5627258
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]