คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่

การวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะมีผลทำให้การฟื้นฟูประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการฟื้นฟูที่ดีในช่วงก่อนการทำเหมือง จะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้ในขณะทำเหมือง ฉะนั้น การวางแผนการฟื้นฟูจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในการทำเหมือง


รายละเอียดบทความ

คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่

1. ข้อกำหนดในการจัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่ 

2. การวางแนวปฏิบัติในแผนการทำเหมืองแร่เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่ 

3. การจำแนกพื้นที่ฟื้นฟู 

4. ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการฟื้นฟู 

 4.1 ข้อมูลแผนการทำเหมือง 

 4.2 ข้อมูลทางกายภาพจำแนกตามพื้นที่เฉพาะ 6

5. การจัดการหน้าดิน 

 5.1 แผนการจัดการหน้าดิน 

 5.2 ข้อกำหนดและขั้นตอนการจัดการหน้าดิน 

6. การจัดทำแผนและการควบคุมการถมดินที่มีพิษ 

 6.1 ข้อกำหนดการถมดินที่มีพิษ 

 6.2 การสำรวจและกำหนดพื้นที่สำหรับการถมดินที่มีพิษ

 6.3 วิธีการทำให้วัสดุมีความเสถียร 

 6.4 มาตรการเสริม

7. ข้อกำหนดและขั้นตอนการฟื้นฟูกองดินนอกบ่อเหมือง

8. ข้อกำหนดและขั้นตอนการฟื้นฟูเขื่อนกักเก็บตะกอน 

 8.1 การตรวจสอบวัสดุดินตะกอนที่ถูกกักเก็บ 

 8.2 การเลือกวิธีการฟื้นฟู

9. ข้อกำหนดและขั้นตอนการฟื้นฟูอุโมงค์และปล่องเหมืองที่ไม่ได้ถมกลับ 

 9.1 ข้อกำหนดการดำเนินการก่อนปิดเหมือง

 9.2 การออกแบบแผนการฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์ 

 9.3 การปิดหรืออุดอุโมงค์และปล่องเหมือง

10. ข้อกำหนดและขั้นตอนการวางแผนปิดเหมือง

 10.1 วัตถุประสงค์ของแผนการปิดเหมือง 

 10.2 องค์ประกอบที่สำคัญ

 10.3 แผนการปิดเหมือง                                  

10.4 ขั้นตอนการวางแผนปิดเหมือง 

 10.5 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 10.6 หลักเกณฑ์ในการปิดเหมืองและตัวชี้วัด 

 10.7 การจำแนกพื้นที่ย่อยและหัวข้อของงานปิดเหมือง 

 10.8 การจัดทำรายงานแผนการปิดเหมือง 

 10.9 การตรวจสอบและประเมินแผนการปิดเหมือง 

 10.10 การส่งมอบพื้นที่

 

วันที่ปรับปรุง:2550-03-22

เอกสารแนบ: คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
 
 

Visitor Number
5207452
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]