>>> บทความทางวิชาการ 

คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่

การวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะมีผลทำให้การฟื้นฟูประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการฟื้นฟูที่ดีในช่วงก่อนการทำเหมือง จะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้ในขณะทำเหมือง ฉะนั้น การวางแผนการฟื้นฟูจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในการทำเหมือง


วันที่:
2550-03-22 > อ่านรายละเอียด

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
การดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อน และเกี่ยวเนื่องกับปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย  ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดูแลสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จได้คือ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐในท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ)  และประชาชน
วันที่:
2550-02-14 > อ่านรายละเอียด

การจัดการและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับกระบวนการบริหารจัดการและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใช้อยู่ในขณะนี้  สามารถแบ่งได้ตาม   ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน 


วันที่:
2549-08-25 > อ่านรายละเอียด

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

1.  ความหมายของสิ่งแวดล้อม

2.  อะไรคือสิ่งแวดล้อมที่ดี

3.  สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่คืออะไร

4.  สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ได้หรือไม่

5.  ใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม


วันที่:
2549-07-24 > อ่านรายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทรัพยากรธรณี : ปัจจุบันสู่อนาคต

สังคมต้องยอมรับว่า ปัจจุบันศาสตร์และความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ เข้ามามีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการเกษตร การบริการ อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรณี


วันที่:
2549-07-13 > อ่านรายละเอียด

การพัฒนาเหมืองแร่ พร้อมดูแลประโยชน์สู่ชุมชน
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญชุมชน
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำเหมืองแร่
 1. ขั้นตอนก่อนเริ่มการทำเหมือง
 2. ขั้นตอนระหว่างการทำเหมือง
 3. ขั้นตอนภายหลังการทำเหมือง

วันที่:
2549-05-26 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345 | 6

Visitor Number
5136031
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]