รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 หนองยาง

  นายวรชาติ ลิลา

 นางสาวธีราพร จินตนาภา

  หนองยาง

  หนองฉาง

อุทัยธานี

  056-985100

 กองก๋อย

  นายเฉลิม ซอนคำ

 นายสมสมัย ปองนาน

  กองก๋อย

  สบเมย

แม่ฮ่องสอน

  053-615992

 ดงขุย

  นายสมศักดิ์ โพธิศรี

 นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์

  ดงขุย

  ชนแดน

เพชรบูรณ์

  056-769566

 คลองเปียะ

  นายจำรอง บุลวรรณ์

 นางสาวปัทมา จูงศิริ

  คลองเปียะ

  จะนะ

สงขลา

  074-894241

 เขาดินพัฒนา

  นายสมบัติ วงษ์สง่า

 ว่าที่ร้อยตรีสุพล พงษ์สมถ้อย

  เขาดินพัฒนา

  เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี

  036-369518

 ธงชัย

  นายบุญธรรม แดงเครือ

 นายเผด็จ สุขวานิช

  ธงชัย

  บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

  032-816255

 ห้วยหอม

  นายจรัญ โอภาส

 นายเกรียงกนก ศรีบรรเทา

  ห้วยหอม

  ตาคลี

นครสวรรค์

  08 - 1233 - 0820 ต่อ 17

 ท่าลี่

  นายโคตร กาญจนสิทธิ์

 นางณัฎฐาพร ปัทถาพงษ์

  ท่าลี่

  ท่าลี่

เลย

  042-889805

 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

  นายสมพร พิมพ์อุบล

 นายเจษฐพล ทุ่งกลาง

  เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

  สีคิ้ว

นครราชสีมา

  0-4498-5111

 บุฮม

  นายทอมสันต์ อินทรปพงศ์

 สิบเอกสุรชัย พิมพ์หล่อน

  บุฮม

  เชียงคาน

เลย

  042870024

 ทุ่งหว้า

  นายธาราดา ทวีพรมุกดา

 นายทรงภพ วารินสะอาด

  ทุ่งหว้า

  ทุ่งหว้า

สตูล

  074-789501

 เทศบาลเมืองหัวหิน

  นายนพพร วุฒิกุล

 นายจีรวัฒน์ พราหมณี

  เทศบาลเมืองหัวหิน

  หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

  032511047,032511347,032532433

 บ่อทอง

  นายศุภชัย ธาราธนวัตร

 นางวรันต์ภรณ์ นาวีรัตนวิทยา

  บ่อทอง

  บ่อทอง

ชลบุรี

  0-3826-3042-4

 โป่งตาลอง

  นายทองหล่อ ช้างสีทา

 นางภัทราพร ก่อเกิด

  โป่งตาลอง

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  0-4476-0473

 น้ำก่ำ

  -

 นางสาวอุทุมพร สมอุดม รก.

  น้ำก่ำ

  ธาตุพนม

นครพนม

  042-059285

 หนองชุมพลเหนือ

  นายบุญเลิศ ยอดแก้ว

 นายฐากูร อาศิรเมธี

  ตำบลหนองชุมพลเหนือ

  เขาย้อย

เพชรบุรี

  032-565146

 ตะพง

  นายทวีป แสงกระจ่าง

 นายมนูญ วิวรรณ

  ตะพง

  เมือง

ระยอง

  038-664053 038-664366-8 ต่อ 201

 หินกอง

  นายหิรัณย์ เลขวัฒนะโรจน์

 จ.ส.อ.บุญจง จันทรโรจน์

  หินกอง

  เมือง

ราชบุรี

  032-391397

 ปากช่อง

  นายวินัย เช็งสวย

 สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง

  ปากช่อง

  จอมบึง

ราชบุรี

  032740291-2

 ยางราก

  นางสิริวรรณ ผอบแก้ว

 นายประมาณ ศรีวิไล

  ยางราก

  โคกเจริญ

ลพบุรี

  036-796499

 เทศบาลตำบลแม่มอก

  นางนงนุช เขื่อนสาร

 ว่าที่ร้อยตรีนิวัติ ชัยวงศ์

  แม่มอก

  เถิน

ลำปาง

  054-812050

 สมัย

  นายผจญ สุยะ

 นายอภิชัย วีรอาภาชัย

  สมัย

  สบปราบ

ลำปาง

  054-296511

 หนองนกแก้ว

  นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม

 นายสายัณห์ แสงเงิน

  หนองนกแก้ว

  เลาขวัญ

กาญจนบุรี

  034-687-648

 เทศบาลตำบลสิริราช

  นายโอภาส จันทร์ปิง

 

  เทศบาลตำบลสิริราช

  อ.แม่ทะ

ลำปาง

  0-5420-9581

 เทศบาลตำบลช้างซ้าย

  นายวิชัย สุบรรณ์

 นางสาววิลาสินี ทรรพคช

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

  กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

  077-452124

 

  นายวินัย ฟักขาว

 นางนิติมา นาควัน

  เขาชายธง

  ตากฟ้า

0

  0-5624-1667,0-5637-4554

 

  นายวินัย ฟักขาว

 นางนิติมา นาควัน

  เขาชายธง

  ตากฟ้า

นครสวรรค์

  0-5624-1667,0-5637-4554

 หนองไม้แก่น

  นายชาญเกียรติ เจริญธนสถาพร

 นายวัลลภ ขจรฤทธิ์

  หนองไม้แก่น

  แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

  038-502501

 ทุ่งปรัง

  นายสันติ พันธวาที

 นางสาววีณา โต๊ะสาน

  ต.ทุ่งปรัง

  อ.สิชล

นครศรีธรรมราช

  075-335568

 เทศบาลตำบลเขาทราย

  นายภาณุวัฒน์ รัตนศฤงคาร

 นางชาลิณี ดีรักษา

  เทศบาลตำบลเขาทราย

  ทับคล้อ

พิจิตร

  056-649338 ต่อ 108

 เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  นายสุทิน สุดถิ่น

 จ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

  เทศบาลเมืองปรกฟ้า

  อ.เกาะจันทร์

ชลบุรี

  038-166038

 ทุ่งเตา

  นายสำราญ โพธิ์โพ้น

 นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ

  ทุ่งเตา

  บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี

  077-342551 ต่อ 101

 สะพานหิน

  นายสุทัศน์ วงษ์วานิช

 นายณฤธร อินทวงศ์

  สะพานหิน

  หนองมะโมง

ชัยนาท

  056-410725

 นาหว้า

  นายประทีป ไชยยอด

 นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ

  นาหว้า

  จะนะ

สงขลา

  074-536620/ 074-300058

 เทศบาลตำบลบ้านไร่

  นายวีระพงศ์ เกื้อกูล

 นายชวน บริรักษ์

  เทศบาลตำบลบ้านไร่

  อ.หาดใหญ่

สงขลา

  074-536276-8

 นาทอน

  นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

 นายกูดนัย ราเหม

  นาทอน

  ทุ่งหว้า

สตูล

  0-7477-3725

 ท่างาม

  นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

 นายเอนก พิศแพว

  ท่างาม

  อินทร์บุรี

สิงห์บุรี

  036-581192

 กองแขก

  นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล

 นายละมุล แสงจันทร์

  กองแขก

  แม่แจ่ม

เชียงใหม่

  0-5310-6067

 กะหรอ

 

 

  กะหรอ

  นบพิตำ

นครศรีธรรมราช

 

 เเม่ตื่น

 

 นายกรกฤศ วันธนานันต์

  เเม่ตื่น

  เเม่ระมาด

ตาก

  055 577452

 เก่าขาม

  นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา

 นางอรณภัทร ณรงค์ชัย(รักษาราชการแทน)(086-2500314รองปลัด)

  เก่าขาม

  น้ำยืน

อุบลราชธานี

  0-4585-9217

 บ้านยาง

  นางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร

 นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์

  บ้านยาง

  เสาไห้

สระบุรี

  036-301454 ,036-301455

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด

  นายถวิล โพธิบัวทอง

 นายสมเจตน์ ทองเทศ

  ห้วยโป่ง

  เมือง

ระยอง

  0-3868-5562-3

 ตะโก

  นายสัมฤทธิ์ รุ่งช่วง

 สิบเอกชัยวัฒน์ ชูศิลป์

  ตะโก

  ทุ่งตะโก

ชุมพร

  0-7750-5581

 ดินอุดม

  นายศรชัย อินทร์ฤทธิ์

 นางปรียา ศรีชาย

  ดินอุดม

  ลำทับ

กระบี่

  0-7565-0120

 หลุมรัง

  นายอิทธพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย

 นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ

  หลุมรัง

  บ่อพลอย

กาญจนบุรี

  0-3458-0132,0-3458-0134

 ทุ่งกระบ่ำ

  นายปฏิภาณ ปทุมสูตร

 นาย มนตรี จิตรธรรม

  ทุ่งกระบ่ำ

  เลาขวัญ,

กาญจนบุรี

  0-3453-1304

 เทศบาลตำบลท่าขนุน

  นายจิรชัย ถนอมวงษ์

  นายธวัช ชมมิ่ง

  เทศบาลตำบลท่าขนุน

  ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

  0-3459-9306

 น้ำร้อน

  นายลำเพลิน ลีสินลา

 

  น้ำร้อน

  วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

  056-791760

 ลานสกา

  นายเจริญ อิฏฐผล

 นายวินิตย์ นิลกรรณ์

  ลานสกา

  ลานสกา

นครศรีธรรมราช

  075-391160

  หน้าที่   123456789 | 10 1112

 

Visitor Number
5622065
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]