รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 ผาสิงห์

  นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ

 นางชีวนนท์ วงศ์สาระ

  ผาสิงห์

  เมือง

น่าน

  0-54059563

 โคกเคียน

  นายรุสลัน อารง

 ส.ต.ต.หารง ดุเม๊าะ

  โคกเคียน

  เมือง

นราธิวาส

  073-541101

 กะลุวอเหนือ

  นายการุณ ไทยสนิท

 นายอับดุลราซิ ลอแม

  กะลุวอเหนือ

  เมือง

นราธิวาส

  073-542038

 ภูเขาทอง

  นายมนัส ตั้งใจ

 -

  ภูเขาทอง

  สุคิริน

นราธิวาส

  -

 โต๊ะเด็ง

  นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ

 -

  โต๊ะเด็ง

  สุไหงปาดี

นราธิวาส

  073-523152

 จวบ

  นายมหามะยูฮารี ลาเต๊ะนือริง

 นายมะยากี ดอแม

  จวบ

  เจาะไอร้อง

นราธิวาส

  073-544643

 เขาพระ

  นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล

 นางสาวพรจิตร ปัจจัย

  เขาพระ

  เมือง

นครนายก

  037-386169

 หนองกระโดน

  นางสาวทัศนีย์วรรณ ปั้นนาค

 นายศุภกิจ เกิดรื่น

  หนองกระโดน

  เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

  056-872732

 เขาทอง

  นายเฉลิมชัย คงคาสวรรค์

 -

  เขาทอง

  พยุหะคีรี

นครสวรรค์

  056-356400

 นากลาง

  นายประมวล เสนีย์

 นายบุญเลิศ ขุนณรงค์

  นากลาง

  โกรกพระ

นครสวรรค์

  056-231985

 หนองบัว

  นางกรวิภา เกิดสงค์

 นายประณต บุญโต

  หนองบัว

  หนองบัว

นครสวรรค์

  ส่วนโยธา 056-237255

 ทุ่งทอง

  นายไสว พิกุลศรี

 นายปณต บุญโต

  ทุ่งทอง

  หนองบัว

นครสวรรค์

  056-880040

 หนองโพ

  -

 นายสุพจน์ ชูพันธ์

  หนองโพ

  ตาคลี

นครสวรรค์

  056-231985

 ปางสวรรค์

  นายสุนทร รอดพุ่ม

  -

  ปางสวรรค์

  อำเภอชุมตาบง

นครสวรรค์

  056009709

 เขาน้อย

  นายศุภโชค พัดฉิม

 -

  เขาน้อย

  สิชล

นครศรีธรรมราช

  075-354568

 สี่ขีด

  นายสำคัญ ศรีสุข

 นายสาริศ เดชรักษา

  สี่ขีด

  สิชล

นครศรีธรรมราช

  075-753770

 ทุ่งใหญ่

  นายชัยณรงค์ รักษามั่น

 ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ทุ่งใหญ่

  ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

  075-489777

 เทศบาลเมืองทุ่งสง

  นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

 นางเตือนจิต จงคง (รองปลัด)

  เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

  075-411342

 เทศบาลตำบลที่วัง

  นายประทีป ศรีแก้ว

 นายกัญช์ อินทนู

  เทศบาลตำบลที่วัง

  ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

  075-355629

 ไม้เรียง

  นายธรรมศักดิ์ อุบล

 นายธีระศักดิ์ เพียรสวัสดิ์

  ไม้เรียง

  ฉวาง

นครศรีธรรมราช

  075-355121

 เทศบาลตำบลท้องเนียน

  นายชาญศักดิ์ สุทธิช่วย

 -

  เทศบาลตำบลท้องเนียน

  ขนอม

นครศรีธรรมราช

  075-527721

 ทุ่งโพธิ์

  นายสุชาติ เกิดศิริ

 -

  ทุ่งโพธิ์

  จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช

  075-449480

 เทศบาลตำบลโคกตูม

  นายอุดม อิ่มอรชร

 นายธิติ ฤทธิ์นาคา

  เทศบาลตำบลโคกตูม

  เมือง

ลพบุรี

  036-499140

 เทศบาลตำบลสระโบสถ์

  นายอุบล กล้วยดี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

 ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ปฐมกนก

  เทศบาลตำบลสระโบสถ์

  สระโบสถ์

ลพบุรี

  036-439570 ต่อ 14

 มหาโพธิ์

  นายบุญลือ อรรถศิริปัญญา

 นางสุรีย์พร รัตนเสถียร

  มหาโพธิ

  สระโบสถ์

ลพบุรี

  0-3678-7071,0-3678-7047

 บ่อทอง

  นายสุรศักดิ์ อินทุกรม

 นางสาวสุเพ็ญวดี มโหฬาร

  บ่อทอง

  หนองม่วง

ลพบุรี

  036-426595, 036-430180

 หนองบัว

  นายก้องไพร ภู่เขียว

 นางธัญวรัตน์ แบรนด์

  หนองบัว

  พัฒนานิคม

ลพบุรี

  036-494224

 สนามแจง

  -

 นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ

  สนามแจง

  บ้านหมี่

ลพบุรี

  036-629235, 036-628027

 น้ำพุ

  นายสมเกียรติ ลักษณะวีระ

 -

  น้ำพุ

  เมือง

ราชบุรี

  032-229401

 เขาชะงุ้ม

  นายสมพงษ์ สุธาพจน์

 นายเกษม คุณประโยชน์

  เขาชะงุ้ม

  โพธาราม

ราชบุรี

  032 206 711

 หนองกระทุ่ม

  นายอภิสิทธิ์ อุ่นมณีรัตน์

 จ่าเอกทวีศักดิ์ ภู่ทอง

  หนองกระทุ่ม

  ปากท่อ

ราชบุรี

  032-711004

 หนองพันจันทร์

  นายทองเจือ อุดร

 นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์

  หนองพันจันทร์

  อำเภอบ้านคา

ราชบุรี

  032-731635-7

 ถ้ำทะลุ

  นายประจักร์ ชาติมนตรี

 นายประสาร ดิษโสภา

  ถ้ำทะลุ

  บันนังสตา

ยะลา

  073-261007

 ตาเนาะแมเราะ

  นายวิรัต แซ่ตัน

 นายมานิตย์ นิ่มนวล

  ตาเนาะแมเราะ

  เบตง

ยะลา

  073-378272

 ป่าแป๋

  นายทวีวัฒน์ วิสิฎสิริ

 นายจำนง ขจรศักดิ์ศรี หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ป่าแป๋

  แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

  0-5204-9428

 แม่สวด

  นายเจแฮ พิมพ์วรรณธนา

 นายนธวัชชัย ใจแสน

  แม่สวด

  สบเมย

แม่ฮ่องสอน

  0-53618-140

 เมืองแปง

  นางนันทนา พรมพันธ์

 นายวรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

  เมืองแปง

  ปาย

แม่ฮ่องสอน

  053-615996

 ป่าโป่ง

  นายรุ่งโรจน์ อุ่นความดี

 ส.อ.กายสิทธิ์ เต๋จ๊ะ

  ป่าโป่ง

  สบเมย

แม่ฮ่องสอน

  053-615920

 สันติคีรี

  นายสุภัค เจริญพรกุล

 -

  สันติคีรี

  แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

  -

 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

  นายอาคม จำลองศักดิ์

 นางสาวยุพา ขัดสี

  แม่ลาน้อย

  แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

  053-689023

 เกาะแก้ว

  นายเกื้อเกียรติ จิตต์แก้ว

 -

  เกาะแก้ว

  เมือง

ภูเก็ต

  076-239263 - 4 ต่อ 22

 ซับไม้แดง

  นายสมชาย พุ่มมาลา

 นางสุกัญญา ช่างน้อย

  ซับไม้แดง

  บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

  056-029739

 พญาวัง

  นายหลง เปี่ยมสุข

 นายดิเรก อาสาสิินธ์

  พญาวัง

  บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

  081-3790191

 ตาดกลอย

  นายสมชาย แก้วพวง

 นายสาธิต สุทธิพันธ์

  ตาดกลอย

  หล่มเก่า

เพชรบูรณ์

  0813790875

 พุทธบาท

  นายสมเดช ธรรมมา

 จ.ส.อ.ประกาศ ชูเวช

  พุทธบาท

  ชนแดน

เพชรบูรณ์

  056-761559 E-mail imurang@hotmail.com

 เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

  นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ

 นายศรีเพชร อินพันทัง รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด

  เทศบาลเมืองชะอำ

  ชะอำ

เพชรบุรี

  032 472 550

 หนองหญ้าปล้อง

  นางสาวจินตนา เกษรสันต์

 -

  หนองหญ้าปล้อง

  หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี

  032-494234

 เทศบาลตำบลเวียงต้า

  นายประภาส โพธิตา

 ว่าที่ร้อยตรี ปรเมศ อินโองการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

  ลอง

แพร่

  054 - 656-555

 น้ำเลา

  นายสมนึก ดวงใน

 นายไพสิฐ พลปัถพี

  น้ำเลา

  ร้องกวาง

แพร่

  054-546092 ต่อ 16

 วังนกแอ่น

  นายชัยยนต์ มาไชยนาม

 

  วังนกแอ่น

  วังทอง

พิษณุโลก

  055-384095

  หน้าที่   12 | 3 456789101112

 

Visitor Number
5622036
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]