รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 ช่างเคิ่ง

  นายอุดร ปิโย

 นางชนิกา พิทาคำ

  ช่างเคิ่ง

  เเม่เเจ่ม

เชียงใหม่

  053-485199 ต่อ 102

 ต้าผามอก

  นายองอาจ เอี่ยมเจริญ

 นายองอาจ เอี่ยมเจริญ

  ต้าผามอก

  ลอง

แพร่

  054-656-111

 เทศบาลตำบลปาดัง

  นายอรัญ สุวรรณรักษา

  นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา

  ปาดังเบซาร์

  สะเดา

สงขลา

  074-522310

 เทศบาลตำบลหัวปลวก

  นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี

 นายพนมศักดิ์ วิลัยเลิศ

  เทศบาลตำบลหัวปลวก

  เสาไห้

สระบุรี

  036-200646

 หนองโดน

  นายวิญญู เสริญธิกุล

 

  หนองโดน

  หนองโดน

สระบุรี

  0-3636-7268

 ทับปุด

  นายพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์

 จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา

  ทับปุด

  ทับปุด

พังงา

  076-599377

 เทศบาลตำบลล้อมเเรด

  นายชยพล ชมภูรัตน์

 นางสมถวิล ธรรมใจกูล

  เทศบาลตำบลล้อมเเรด

  เถิน

ลำปาง

  054-011802 ถึง 05

 บ้านกลาง

  นายมนัส ชูบุตร

 นายศูภชัย บุตรเติบ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

  บ้านกลาง

  อ่าวลึก

กระบี่

  075-656533

 หนองรี

  นายสมชาย ยิ้มใหญ่หลวง

 นายชนก ธนะรัตน์

  หนองรี

  บ่อพลอย

กาญจนบุรี

  034-540943

 บ้านตาล

  นายสุนทร อุเทนสุด

 นางพรรณปพร ครูเกษตร

  บ้านตาล

  บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ

  044-056023

 เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

  นางอารียา เชาวนสมบูรณ์

 จ่าเอกวัฒรักษ์ หาญรบ

  หนองบัวระเหว

  หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ

  044-897-013

 ส้มป่อย

  นายนิกร โฮมจตุรัส ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

 นายนิกร โฮมจตุรัส

  ส้มป่อย

  จัตุรัส

ชัยภูมิ

  044-056830-31

 เทศบาลตำบลอินทขิล

  นายทิง วรวงษ์

 นายพลาธิป รู้ธรรม

  อินทขิล

  แม่แตง

เชียงใหม่

  053-046546

 นาเหรง

  นายธวัชชัย รินรัตน์

 นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร

  นาเหรง

  นบพิตำ

นครศรีธรรมราช

  075 - 752111-2 ต่อ 15

 ช่องแค

  นายสวอง พรมณี

 ว่าที่ร.ท.ดร.อริชัย เกตุจันทร์

  ช่องแค

  ตาคลี

นครสวรรค์

  056-269303

 ช้างเผือก

  นายอับดุลเลาะ ลือแม

  -

  ช้างเผือก

  จะเเนะ

นราธิวาส

  073-709734

 บุ่งน้ำเต้า

  นายภัทรดร พุทธนุรัตนะ

 นายสามารถ อุดราชา

  บุ่งน้ำเต้า

  หล่มสัก

เพชรบูรณ์

  0-56-824264

 โคกสลุง

  นายรัชพล เอื้อสลุง

  นางสาวสำริด จิระออน

  โคกสลุง

  พัฒนานิคม

ลพบุรี

  036-483242

 เทศบาลตำบลน้ำโจ้

  นายธีรวัฒน์ แก้วลังกา

 นายสุภชัย วงศ์พิชัย

  เทศบาลตำบลน้ำโจ้

  เเม่ทะ

ลำปาง

  0-5434-6238 ต่อ 11 สายด่วน 08-9851-5679

 ห้วยโจด

  นายวิชัย บรรณสาร

 นายราเชน จันตรีจิตร์

  ห้วยโจด

  วัฒนานคร

สระแก้ว

  037-247669

 ดงมะรุม

  นายธงชัย วงศ์ศรีไทย

 นายประดิษฐ์ สมพงษ์สวัสดิ์

  ดงมะรุม

  โคกสำโรง

ลพบุรี

  036-708224

 เทศบาลตำบลศรีพนา

  นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

 นายประเทศ ทีหอคำ

  เทศบาลตำบลศรีพนา

  เซกา

บึงกาฬ

  044-489258

 บึงงาม

  นายประสิทธิ์ พลศรีเมือง

 นางเพ็ญนภา ไชยวงษ์วัฒน์

  บึงงาม

  หนองพอก

ร้อยเอ็ด

  043-611-417,043-501-761

 ช่องสาริกา

  นายพศวัตร์ รักดี

 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

  ช่องสาริกา

  พัฒนานิคม

ลพบุรี

  036-705061

 เขาแหลม

  นายวีระ ธูปทอง

 นางสุนันท์ ดิษมา

  เขาเเหลม

  ชัยบาดาล

ลพบุรี

  036-643035

 บ้านเพชร

  นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร

  บ้านเพชร

  บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ

  044-100941

 หัวทะเล

  นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา

 นางสุภาวดี ฟากวิลัย

  หัวทะเล

  บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ

  044-859401-2

 สิงห์

  นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล

 จ.อ.อัมพร ทองเหลือ

  สิงห์

  ไทรโยค

กาญจนบุรี

  034-670253

 ฉลอง

  นายสุนทร ใจห้าว

 นางสุมิตรา รักบำรุง

  ฉลอง

  สิชล

นครศรีธรรมราช

  075-845-142

 ดินเเดง

  นายมนัส แสนภักดี

 -ว่าง-

  ดินเเดง

  ลำทับ

กระบี่

  075-818606

 พังเทียม

  นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์

 นายกฤษดา ปิ่นทอง

  พังเทียม

  พระทองคำ

นครราชสีมา

  044-381918-9

 หนองไทร

  นายเขียว กอนสันเทียะ

 นางสาวทิพรดา ปุณยาโสตถิพงศ์ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.

  หนองไทร

  ด่านขุนทด

นครราชสีมา

  044-249655

 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

  นายสนั่น ชุดขุนทด

 นางปนัฏดา ศรีโสภา

  เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

  ด่านขุนทด

นครราชสีมา

  044-249081

 โนนเมืองพัฒนา

  นายเติม พันชนะ

 นางศิรินรัตน์ ครึมค้างพลู

  โนนเมืองพัฒนา

  ด่านขุนทด

นครราชสีมา

  044-249468

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

 

 

  สระทะเล

  พยุหะคีรี

นครสวรรค์

  056-278-159

 โคกปีบ

  นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์

 นายพิศิษฐ์ ธีรพนาศาสตร์

  ตำบลโคกปีบ

  ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

  037-276271

 คลองขุด

  นายคณินวัฒน์ สุขสิริรัตน

 นายบัญชา คงชู

  คลองขุด

  ท่าใหม่

จันทบุรี

  0-3943-3666

 สบเมย

  นายมานพ เพ็ญเดือนงาม

 นางจันทนา วงศ์วริณ

  สบเมย

  สบเมย

แม่ฮ่องสอน

  053-618104

 ตำบลมหาโพธิ

  นายมาโนช พูลเฉลิม

 นายสว่าง คล่องแคล่ว

  ศรีมหาโพธิ

  ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

  037-279529

 กรอกสมบูรณ์

  นายพีรมิตร สัมฤทธิ์

 นายทัยเทพ ธูปทอง

  กรอกสมบูรณ์

  ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

  037-480430-11-17

 เทศบาลตำบลเทพวงศา

  นายอลงกต แสวงสุข

 

  เทศบาลตำบลเทพวงศา

  เขมราฐ

อุบลราชธานี

  045856334

 กองดิน

  นายประวิทย์ บุญเรือง

 นายสีนิล เฉยมีศักดิ์

  กองดิน

  แกลง

ระยอง

  038- 029480

 เทศบาลตำบลมุก

  นางสาวศิริลักษณ์ ทองมา

 นางสาวเยาวเรศ เคนโยธา

  มุก

  เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

  042-2673011

 โพนทอง

  นายกฤษดา เมืองมุงคุณ

 นายมงคล ไสยะสุตร

  โพนทอง

  บ้านแพง

นครพนม

  042-530875

 หนองเดิ่น

  ว่าที่ ร.ต.(ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

 ว่าที่ ร.ต.ญ ดวงเดือน ลุนเพ็ง

  หนองเดิ่น

  บุ่งคล้า

บึงกาฬ

  042490880

 พระบาทนาสิงห์

 

 นายวสันต์ ศรีชัยมูล

  พระบาทนาสิงห์

  รัตนวาปี

หนองคาย

  042019503

 บ้านโพธิ์

  นายกิติพงศ์ รักใหม่

 นางสาวณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักดิ์ รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านโพธิ์

  บ้านโพธิ์

  เมือง

ตรัง

  075-582442

 เทศบาลตำบลนาทับ

  นายสุไหลหมาน โหดเส็น

 นายสมปอง ดำตีบ

  นาทับ

  จะนะ

สงขลา

  074-890785

 เทศบาลเมืองคอหงส์

  นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์

 นายชวน บริรักษ์

  คอหงส์

  หาดใหญ่

สงขลา

  074-280000-2

 เทศบาลตำบลแสวงหา

  นางประภาวดี แซ่โค้ว

 นายสมหมาย ไกรลักษณ์

  เทศบาลตำบลแสวงหา

  แสวงหา

อ่างทอง

  035632074-5

  หน้าที่   12345678910 | 11 12

 

Visitor Number
5622033
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]