รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 ทุ่งนาเลา

  นายธนกฤต มาตรวงษ์

 นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์

  ทุ่งนาเลา

  คอนสาร

ชัยภูมิ

  044-876 175

 เทศบาลตำบลเหมือง

  นายสุรเชษฐ์ ศรีสำอางค์

 นายปรีชา แซ่ซื้อ

  เทศบาลตำบลเหมือง

  เมือง

ชลบุรี

  038-389224-5

 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

  นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

 นายสิทธิโชค อริยะกุล

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

  เมืองชลบุรี

ชลบุรี

  038-765235 ถึง 6

 หนองข้างคอก

  นายภิรมย์ อาจวารินทร์

 นายอธิเดช พลพงษ์

  หนองข้างคอก

  เมือง

ชลบุรี

  038-150591-3

 คลองกิ่ว

  นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล

 นางสาวสมคิด นินทวงค์

  คลองกิ่ว

  บ้านบึง

ชลบุรี

  038-446358 ถึง 60 ต่อ 112

 หนองไผ่แก้ว

  นายทนงศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์

 นางอุไรวรรณ นิลสนธิ (รักษาราชการแทน)

  หนองไผ่แก้ว

  บ้านบึง

ชลบุรี

  038-197581

 บางพระ

  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

 นายปริณยวัฒน์ วิเศษคงเพชร

  บางพระ

  ศรีราชา

ชลบุรี

  กองสาธารณสุขฯ 038-357506-7

 เทศบาลตำบลเกล็ดเเก้ว

  นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ

 นายนที ดิษฐบรรจง

  เทศบาลตำบลเกล็ดเเก้ว

  สัตหีบ

ชลบุรี

  038-197221

 พลวงทอง

  นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์

 นางนิลมลา มิสิรา

  พลวงทอง

  บ่อทอง

ชลบุรี

  038-263132

 พุคำจาน

  นายสมคิด ลิ้มวัฒนพงศ์

 นายนฤมิต ศรีแสง

  พุคำจาน

  พระพุทธบาท

สระบุรี

  036-200720

 หน้าพระลาน

  นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ

 นายสุรสีห์ โพธิบุตร

  หน้าพระลาน

  เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี

  036-200450

 เทศบาลเมืองทับกวาง

  นายสมหมาย แดงประเสริฐ

 นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

  แก่งคอย

สระบุรี

  036-357590 ต่อ 107, 108

 เจริญธรรม

  นายฉลวย อินทร์ชัย

 นายสายชล สวัสดีสุข

  เจริญธรรม

  วิหารแดง

สระบุรี

  0818536192

 เทศบาลตำบลแก่งคอย

  ร.ศ.นายแพทย์อภิณพ จันทร์วิทัน

 -

  เทศบาลตำบลแก่งคอย

  แก่งคอย

สระบุรี

  036-251915 ต่อ 110

 เทศบาลตำบลพุกร่าง

  นายปณชัย กลิ่นพูล

 ส.ต.ต.นรเสฏฐ์ เจริญฤทธิ์ศักดิ์

  พุกร่าง

  พระพุทธบาท

สระบุรี

  036-268017

 วังม่วง

  นายมานะชัย สุนันตา

 สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรื่น

  วังม่วง

  วังม่วง

สระบุรี

  036-364318

 มวกเหล็ก

  นางปฏิมา สังฆะมณี

 นางสาวบุษกร ทาสี (รักษาราชการแทนปลัดฯ)

  มวกเหล็ก

  มวกเหล็ก

สระบุรี

  036-909352

 มิตรภาพ

  นายวีระยุทธ ธรรมวัตร

 นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ

  มิตรภาพ

  มวกเหล็ก

สระบุรี

  036-730896

 บ้านป่า

  นายสนิท ทองวิจิตร

 นางจารุณี พลเสน (รักษาราชการแทนปลัดฯ)

  บ้านป่า

  แก่งคอย

สระบุรี

  0-3626-2300 ต่อ 109

 ลำพญากลาง

  นายวิชัย เปาวิมาน

 พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม

  ลำพญากลาง

  มวกเหล็ก

สระบุรี

  036346262

 เขาวง

  จ่าเอกทนงศักดิ์ กีรติโรจน์วาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ

 จ่าเอกทนงศักดิ์ กีรติโรจน์วาณิชย์

  เขาวง

  พระพุทธบาท

สระบุรี

  036-263334

 เทศบาลตำบลบ่อหลวง

  นายประนอม หล้าจู

 นายอนุชา ชัยวงศ์

  บ่อหลวง

  ฮอด

เชียงใหม่

  0-5208-1663,09-3137-4778

 บ่อแก้ว

  นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

 นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร (รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

  บ่อแก้ว

  สะเมิง

เชียงใหม่

  052-009-474, 061-268-0101

 เทศบาลตำบลดอยฮาง

  นายเอื้ออังกูร เทพสมรส

 นายสงัด อายุยืน

  ดอยฮาง

  เมือง

เชียงราย

  0-52020640

 สันสลี

  นายสาคร สมยศ

 นางวิไลวรรณ ชัยนันท์

  สันสลี

  เวียงป่าเป้า

เชียงราย

  0 5378 2042

 เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

  นายครรชิต วงศ์วรรณ

 นายชัยยุทธ รักษาบุญ

  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

  เวียงป่าเป้า

เชียงราย

  053-704510

 ศรีค้ำ

  นางธนพร วังเมือง

 สิบเอกวิรัตน์ สันแดง

  ศรีค้ำ

  แม่จัน

เชียงราย

  053-665073 ต่อ 11 และ 15

 เทศบาลตำบลป่าแงะ

  นายมงคล เชื้อไทย

 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

  ป่าแดด

เชียงราย

  053 160 784

 เทศบาลตำบลเม็งราย

  นายชัชพลวานิช เพชรดง

 ว่าที่ร.ต.ตรีภัคภณ ศิริมงคล

  เทศบาลตำบลเม็งราย

  พญาเม็งราย

เชียงราย

  053-799004

 ผางาม

  นายวิทยา ใจปาละ

 นายธงชัย ตระกูลมัยผล

  ผางาม

  เวียงชัย

เชียงราย

  053-736056

 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

  นายดนุวัส อรุณรัตน์

 จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร

  สันมะเค็ด

  พาน

เชียงราย

  053-727153-6

 นากระตาม

  นายชัชวาล ดำคำ

 นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์

  นากระตาม

  ท่าแซะ

ชุมพร

  077-548-196

 พะโต๊ะ

  นายมานพ นุ้ยสอน

 -

  พะโต๊ะ

  พะโต๊ะ

ชุมพร

  077-7539115

 เทศบาลตำบลวังตะกอ

  นายสมบัติ ดึงสุวรรณ

 นายภาคิน มากภักดี

  วังตะกอ

  หลังสวน

ชุมพร

  077-653062

 ด่านสวี

  นายพิศาล พุฒนกุล

 นายธานินทร์ ประดับการ

  ด่านสวี

  สวี

ชุมพร

  077-538143 077-538004

 เทศบาลตำบลปากทรง

  นายเสนอ เจียมวิจิตร

 -

  ปากทรง

  พะโต๊ะ

ชุมพร

  077-520054

 ทุ่งระยะ

  นายจีราวัฒน์ โกสิทธิ์

 นายกนิษฐ์ ไกรขาว

  ทุ่งระยะ

  สวี

ชุมพร

  077-510865-6

 สวายจีก

  นายสุระ การกระสัง

 นางสาวพีรญา ตั้งสกุล

  สวายจีก

  เมือง

บุรีรัมย์

  044-110114

 เทศบาลตำบลอิสาณ

  นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา

 นายประภาส คงเทียมศรี รก.

  เทศบาลตำบลอิสาณ

  เมือง

บุรีรัมย์

  086-4681645

 เจริญสุข

  นายวิเชษฐ์ เภตรา

 นายทินัณประชัน ผกาแดง

  เจริญสุข

  เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์

  044110504

 เทศบาลตำบลถาวร

  นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

 นางกนกพร เพิ่มพานิช

  เทศบาลตำบลถาวร

  เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์

  044-192121

 ห้วยทราย

  นายไชยพงศ์ บัวไสว

 นายคมกฤช สุขโข

  ห้วยทราย

  เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

  032-510469

 ทับใต้

  นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ ปลัด อบต.ทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ทับใต้

 นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์

  ทับใต้

  หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

  032-828041

 นาหูกวาง

  นายวิจิตร ตังคณากุล

 นายเฉลิมชัย ปานเนือง

  นาหูกวาง

  ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์

  032-254649

 หาดขาม

  นายบุญรอด เขียวเพชร

 นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง

  หาดขาม

  กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

  032 822 269-71

 กำเนิดนพคุณ

  นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ

 นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์

  กำเนิดนพคุณ

  บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

  032818 160

 พงษ์ประศาสน์

  นายประกอบ คงทัพ

 นางสาวนิลวรรณ์ คชเวช

  พงศ์ประศาสน์

  บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

  032-692-249

 ทรายทอง

  นายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ

 ว่าง

  ทรายทอง

  บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

  032-817 443-4

 ช้างแรก

  นายสุรพล ศรีมณฑา

 -

  ช้างแรก

  บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

  032-611355

 หนองตาแต้ม

  นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล

 นายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล

  หนองตาแต้ม

  ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

  032 651 731

  หน้าที่   1 | 2 3456789101112

 

Visitor Number
5289916
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]