รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 ทุ่งเตาใหม่

  นายวิรัตน์ ตรียวง

 นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล

  ทุ่งเตาใหม่

  บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี

  0-7727-0424

 เทศบาลตำบลบ้านส้อง

  นายคนองศิลป์ ชิตรกุล

 -

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

  เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

  077-366752-5

 เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

  นายณฐภณ ภิรมย์สมบัติ

 นางสาวรัตนา สรรพขาว

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

  เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

  077-301429

 ป่าร่อน

  นายชนินทร์ อุตรา

 นายประวิทย์ พัฑฒสุนทร

  ป่าร่อน

  กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

  077-379929

 บางสวรรค์

  นายภีระย์ สุระกา

 จ่าสิบเอกสำพัน สุระกา

  บางสวรรค์

  พระแสง

สุราษฎร์ธานี

  077-365313

 น้ำรอบ

  นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา

 -

  น้ำรอบ

  ลานสัก

อุทัยธานี

  056-513586

 เทศบาลตำบลโซง

  นายชัยพรต วงศ์ละกุล

 นายไชยภร เกตุแก้ว

  เทศบาลตำบลโซง

  น้ำยืน

อุบลราชธานี

  045-252524

 เทศบาลตำบลสีวิเชียร

  นายทองอินทร์ สีหาบุตร

 นายธณาตม์กุล ธนจุฬานนท์ (รก.)

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

  น้ำยืน

อุบลราชธานี

  045-252937

 บุเปือย

  นายพระลานชัย พวงบุตร

 สิบตำรวจโทเรืองกิตติ์ อังกรรัมย์

  บุเปือย

  น้ำยืน

อุบลราชธานี

  045-954445 ต่อ 0,101

 นาแวง

  นายสุวรรณ คนฉลาด

 นายสงกรานต์ หวังชื่น

  นาแวง

  เขมราฐ

อุบลราชธานี

  045-251506

 โคกสะอาด

  นายพงศ์พิสุทธิ์ บุตรดาพงษ์

 นายแสงวิทยา ชินวงค์

  โคกสะอาด

  น้ำขุ่น

อุบลราชธานี

  045-318895

 ตาเกา

  นายอำไพร สานุสันต์

 ส.ต.ท.จันทร์ทัย บัวจูม

  ตาเกา

  น้ำขุ่น

อุบลราชธานี

  045-864049

 สามัคคี

  นายประสิทธิ์ สุขเกษม

 นางสาวชไมพร สุขเกษม (รก.)

  สามัคคี

  น้ำโสม

อุดรธานี

  042-219956

 เทศบาลตำบลกลางดง

  นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์

 นายปิยราช เสริมสมรรถ

  เทศบาลตำบลกลางดง

  ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

  055-629313 055-659356-7

 เขาเจ็ดลูก

  นายกฤษณะ ก้อนแก้ว

 นายยุทธกิจ กล่ำทวี รักษาราชการแทนปลัดอบต.

  เขาเจ็ดลูก

  ทับคล้อ

พิจิตร

  0-5690-4833

 ศรีดงเย็น

  นายธรรมเกียรติ์ เสนยอง

 ว่าที่พันตรีอนันต์ ชัยสา

  ศรีดงเย็น

  ไชยปราการ

เชียงใหม่

  053-050060 ต่อ 201

 สุขสำราญ

  นายดนุ ธนกิจวรบูลย์

 นางสิริวรรณ เชิงยุทธ์

  สุขสำราญ

  ตากฟ้า

นครสวรรค์

  056-241848

 เทศบาลเมืองตาคลี

  นางเพลินพิศ ศรีภพ

 นายผจญ วันจันทร์

  เทศบาลเมืองตาคลี

  ตาคลี

นครสวรรค์

  กองสาธารณสุขฯ 056-219299 ต่อ 364

 เทศบาลตำบลบ้านแปะ

  นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ

 จอ.ศุภกิจ ฝั้นชมภู

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

  จอมทอง

เชียงใหม่

  053-032128

 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

  นายสมบัติ ทองแหง

 นางสาวพิสมัย ธรรมใจ

  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

  จอมทอง

เชียงใหม่

  053-106928 , 053-106930

 เทศบาลตำบลห้วยลาน

  นายสนั่น ไชยเจริญ

 นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

  เทศบาลตำบลห้วยลาน

  ดอกคำใต้

พะเยา

  054-896706

 บ้านเอื้อม

  นายทวีศักดิ์ นพคุณ

 นายทวีศักดิ์ นพคุณ

  บ้านเอื้อม

  เมือง

ลำปาง

  054863658

 ดอนไฟ

  นายถาวร อินแถลง

 นางสาวศุรีย์รัฎ พงศ์มีสุขสุจริต

  ดอนไฟ

  แม่ทะ

ลำปาง

  054019815

 บ้านกิ่ว

  นายธวัตร์ อภิวงค์

 นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา

  บ้านกิ่ว

  แม่ทะ

ลำปาง

  054-290297

 แม่วะ

  นายขจรศักดิ์ คำดี

 นายอนันต์ นันตาดี

  แม่วะ

  เถิน

ลำปาง

  ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑

 บ้านใหม่

  นายสรายุธ จีนาภักดิ์

 จ่าเอกอนุศาสน์ ทองเหมือน

  บ้านใหม่

  ท่าม่วง

กาญจนบุรี

  034-510320

 หนองตากยา

  นายชนินทร์ ตันมันทอง

 นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์

  หนองตากยา

  ท่าม่วง

กาญจนบุรี

  034-644178

 บ้านโตก

  นายพิทักษ์ มิ่งขวัญ

 นางสาวลักษณา ศิริชื่นวิจิตร

  บ้านโตก

  เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

  056-566292

 นายม

  นายสมชาติ นกเต้า

 นายพิรุณ โฉมอุปฮาด

  นายม

  เมือง

เพชรบูรณ์

  056-771334

 ท้ายดง

  นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น

 จ.ส.อ.ประกาศ ชูเวศ

  ท้ายดง

  วังโป่ง

เพชรบูรณ์

  056713766

 กันจุ

  นายอนันต์ อำนาจสัตย์ซื่อ

 นางสาวสุนิสา สุขเจริญ

  กันจุ

  บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

  056-791767 03-1655790

 ศาลาลาย

  นายอภิชาติ เติมพรเลิศ

 นางสาวจันทิมา ศรีอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

  ศาลาลาย

  ชนแดน

เพชรบูรณ์

  056-724179 ,098-556-5698

 บ่อพลอย

  นายสนอง วิเศษสิงห์

 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์

  บ่อพลอย

  บ่อไร่

ตราด

  039-591157

 พลับพลาไชย

  นายพีระศักดิ์ มาตรศรี

 นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก

  พลับพลาไชย

  อู่ทอง

สุพรรณบุรี

  035 495 053

 วังงิ้ว

  นายจรัญ พุ่มพฤกษ์

 นางสาวศศิร์กร บุญมี

  วังงิ้ว

  ดงเจริญ

พิจิตร

  056-904643-4

 น้ำรึม

  -

 ว่าที่พันตรี วิทยา ครุธอินทร์

  น้ำรึม

  เมือง

ตาก

  055-892615

 พระธาตุผาแดง

  นายสมนึก ชื่นนิยม

 นางสมภพ เครือคำอ้าย

  พระธาตุผาแดง

  แม่สอด

ตาก

  055-533035

 ท่าสายลวด

  นายสนิท เขียวมูล

 นายวศิน สง่าไทย

  ท่าสายลวด

  แม่สอด

ตาก

  055-564000 ต่อ 19

 แม่สลิด

  นายสนม ยาดิบ

 นายแสนสุข สุขใจ (ผอ.กองช่าง)

  แม่สลิด

  บ้านตาก

ตาก

  055-587112

 ตากออก

  นางแก้วนี จิ๋วปัญญา

 นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์

  ตากออก

  บ้านตาก

ตาก

  055-591401

 วังจันทร์

  นางสาวธนิษตากรณื พุดตาลดง

 นางสาวจุฑารัตน์ สุขอ่วม (หน.สป.)

  วังจันทร์

  สามเงา

ตาก

  032-465110

 แม่สอง

  นายพัฒนสรรพ์ สุขสันต์คีรี

 นายสุเธียร อินทะใจ

  แม่สอง

  ท่าสองยาง

ตาก

  0-5557-7402-3

 ตลิ่งชัน

  นายประเทือง นาราสิริวิมล

 นายวิเศษศักดิ์ วงศ์วิเศษ

  ตลิ่งชัน

  บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

  055-614036

 หนองหญ้าปล้อง

  ร้อยตำรวจเอกทองสุข เหล่าทองสาร

 นายนพดล อินทร์กล่ำ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

  หนองหญ้าปล้อง

  บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

  055-615687

 เทศบาลตำบลผาจุก

  นายสมชัย มั่นเข็มทอง

 นางสาวแสงเดือน สุดแจ้ง

  เทศบาลตำบลผาจุก

  เมือง

อุตรดิตถ์

  0-5547-9853-6

 หาดงิ้ว

  นายวีระพงษ์ ทรงมณี

 ว่าที่ ร.อ.สุวิจักษณ์ วราเวตย์

  หาดงิ้ว

  เมือง

อุตรดิตถ์

  055-446082 ต่อ 18

 ขุนฝาง

  นายศรายุทธ ทิอ่อน

 นายอรุณ ทุ้ยแป

  ขุนฝาง

  เมือง

อุตรดิตถ์

  055-410013

 บ่อทอง

  นายบรรพต สุนิล

 นายพันธ์เทพ ตรูหม่อง

  บ่อทอง

  ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์

  0-5582-4026-7

 ป่าคาย

  นางเพชราภรณ มาชัยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

 นางเพชราภรณ มาชัยยะ

  ป่าคาย

  ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์

  055825241

 หินซ้อน

  นายสันติ ลิ้มมณี

 นางสาวนิชานันท์ อุดามาร (รักษาราชการแทนปลัดฯ)

  หินซ้อน

  แก่งคอย

สระบุรี

  036-237454

  หน้าที่   1234 | 5 6789101112

 

Visitor Number
5622011
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]