รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 เขากะลา

  นายประจวบ หมีทอง

 พ.อ.อ.กัญจน์ทนาพัฒน์ คล้ายแสง

  เขากะลา

  หยุหะคีรี

นครสวรรค์

  056-000344

 เขาชายธง

  นายสุนทร เฉลยพงษ์

 นายชาญวิทย์ เลิศลักษมีพันธ์

  เขาชายธง

  ตากฟ้า

นครสวรรค์

  056-374554-5

 เทศบาลตำบลบ้านมุง

  นายสุชาติ น้อยจันทร์

 นายวริศ วานิชพิพัฒน์

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

  เนินมะปราง

พิษณุโลก

  055-992-948

 เขาต่อ

  นายสมคิด คงยศ

 นายสาคร คงปาน

  เขาต่อ

  ปลายพระยา

กระบี่

  075-818605

 วังด้ง

  นายนคร ว่องวณิชชากร

 นายเกษม นามวงศ์

  วังด้ง

  เมือง

กาญจนบุรี

  034-584111,034584-037

 เกาะสำโรง

  นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม

 นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม

  เกาะสำโรง

  เมือง

กาญจนบุรี

  034-651089 (สนง.ปลัด) 034-528160

 ปรังเผล

  นายกิตติชัย เหล่าเขตกิจ

 นางพัตราภรณ์ พุกประเสริฐ

  ปรังเผล

  สังขละบุรี

กาญจนบุรี

  0-3468-3051

 ไล่โว่

  นายไมตรี เสตะพันธ์

 นายสุเทพ มีเย็น รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

  ไล่โว่

  สังขละบุรี

กาญจนบุรี

  034-595496

 ด่านแม่แฉลบ

  นายเสน่ห์ เชื้อวงศ์พรหม

 พ.จ.อ.สันติ ซิบเข

  ด่านแม่แฉลบ

  ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

  034-597106

 เทศบาลตำบลเขาโจด

  นายสมรัก พรหมชนะ

 นายสถาปนา ธรรมโมรา

  เทศบาลตำบลเขาโจด

  ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

  034-675526

 เขาสามสิบหาบ

  นายประชุม จันทร์มา

 ส.ต.ท.ปรีดา อุปสิทธิ์

  เขาสามสิบหาบ

  ท่ามะกา

กาญจนบุรี

  0-3453-1204

 บ่อพลอย

  นายสนอง วิเศษสิงห์

 นายสุรพล เกษมวิริยนนท์

  บ่อพลอย

  บ่อพลอย

กาญจนบุรี

  034628536

 ปิล็อก

  นายสุชาติ นิลเมือง

 นายภานุมาศ อุ่นเรือน

  ปิล็อก

  ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

  0-3459-9568

 วังไผ่

  นางชลธิชา สืบเนียม

 นายเอนก สืบสอน

  วังไผ่

  ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี

  0-3451-0781

 อ่างทอง

  นายโชคชัย ถมอินทร์

 นายมาณพ นุ่มเกลี้ยง (รองฯ)

  อ่างทอง

  เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

  055 741848

 ท่าไม้

  นายไพโรจน์ ดิษกุล

 นายดุสิต สุวรรณเจริญ

  ท่าไม้

  พรานกระต่าย

กำแพงเพชร

  055-852611

 นาฝาย

  นายสมพงษ์ ตรีไมราช

 นางพนัชกร ศุภษร

  นาฝาย

  ภูผาม่าน

ขอนแก่น

  043306116

 โนนพะยอม

  นายสมพร กองกะมุด

 นางสาวปาริมา ดอกแก้ว

  โนนพะยอม

  ชนบท

ขอนแก่น

  043-009874

 สนามไชย

  นายบัญยูน อินทนิน

 จ่าเอกชำนาญเกียรติ โสภา

  สนามไชย

  นายายอาม

จันทบุรี

  039417254

 บ่อเวฬุ

  นายบัญฑูล ศรีสวัสดิ์

 พ.จ.อ.สัมพันธ์ จันทร์รักษ์

  บ่อเวฬุ

  ขลุง

จันทบุรี

  039-492448-9

 เทศบาลตำบลเขาบายศรี

  นายบัญชา โพธิหัง

 นายนพรัตน์ สุวรรณโชติ

  เทศบาลตำบลเขาบายศรี

  ท่าใหม่

จันทบุรี

  039326157-8

 เขาหินซ้อน

  นายพิษณุพงษ์ เศรษฐวงค์

 นางลออง วิริยะสมบัติ (รักษาราชการแทน)

  เขาหินซ้อน

  พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

  038502244

 คลองตะเกรา

  นายสนั่น คูคำ

 นายยงยุทธ วัฒนกุล (รองปลัด)

  คลองตะเกรา

  ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

  038-508152-5

 เทศบาลตำบลหนองมะโมง

  นายชูชีพ สุพบุตร

 คณิศร แอแปปัญญ

  เทศบาลตำบลหนองมะโมง

  หนองมะโมง

ชัยนาท

  056-466984-5

 เทศบาลตำบลวังตะเคียน

  นายชัชธรรม ครุธพันธ์

 นายจักรวาน ภูพงษ์พานิช

  เทศบาลตำบลวังตะเคียน

  หนองมะโมง

ชัยนาท

  056-950-086

 เทศบาลตำบลขุนกระทิง

  นายอภิชัย รอดศิริ

 นางสาวอุมาพร มณทิพย์

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

  เมือง

ชุมพร

  0-7764-2949

 ท่าแซะ

  นายอำนาจ อนิโรจน์

 นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง

  ท่าแซะ

  ท่าแซะ

ชุมพร

  077-584345

 สะพลี

  ส.ต.ท.จรัญ จันทร์นิตย์

 นายวัชรินทร์ สุวพิศ

  สะพลี

  ปะทิว

ชุมพร

  0 7756 0291

 ท่าผา

  นายอุทัย บุญเทียม

 นางทองศรี ชมชื่น (ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดฯ)

  ท่าผา

  แม่แจ่ม

เชียงใหม่

  053114660

 เทศบาลตำบลแม่หอพระ

  ว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา

 สิบเอกชาติ พุ่มพวง

  เทศบาลตำบลแม่หอพระ

  แม่แตง

เชียงใหม่

  053-967100

 เทศบาลตำบลปิงโค้ง

  นายทศพัฒน์ เลาจาง

 นางสาวรสริน วงศ์คำปัน

  เทศบาลตำบลปิงโค้ง

  เชียงดาว

เชียงใหม่

  ห้องกองการศึกษา 053 - 455207 : ห้องสำนักปลัด 053 - 455202 : ห้องกองช่าง 053 - 455201 : ห้องกองสวัสดิการสังคม 053 - 455204 : ห้องกองคลัง 053 - 455203 : ห้องฝ่ายปกครอง/งานป้องกันฯ/งานนิติกร 053 - 455206 มือถือ : สำนักงาน 085-695-5800

 เทศบาลตำบลแม่โป่ง

  นายประยูร ตะริโย

 นายอาทิตย์ ท้าวศิริ

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

  ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

  053-043664

 ปากแจ่ม

  นางสาวมณฑา ทองขาว

 นายกฤษฎา สายเมธา

  ปากแจ่ม

  ห้วยยอด

ตรัง

  0-7557-4824-5

 ลำภูรา

  นายชนะ ด้วนราม

 นายอาคม ยิ้มสง

  ลำภูรา

  ห้วยยอด

ตรัง

  075-290433

 แหลมกลัด

  นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์

 นางสาวรสริน วงศ์คำปัน

  แหลมกลัด

  เมือง

ตราด

  0-3958-4233

 แม่ท้อ

  -

 นายวรา เสมาทอง

  แม่ท้อ

  เมือง

ตาก

  055-894568

 ป่ามะม่วง

  นายสมคิด พุกวงษ์

 นายวันชัย ทุ่มสอน

  ป่ามะม่วง

  เมือง

ตาก

  055-513001

 หนองบัวเหนือ

  นายเชาวลิต เมืองสมบัติ

 นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด

  หนองบัวเหนือ

  เมือง

ตาก

  055-880-500

 โป่งแดง

  นายไพฑูรย์ เฟื่องดี

 นายวรวิทย์ บุพศิริ

  โป่งแดง

  เมือง

ตาก

  055-892-046-11

 ท้องฟ้า

  นายประเสริฐ ฉิมสุด

 นายวิเชียร สมรักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดฯ

  ท้องฟ้า

  บ้านตาก

ตาก

  055508896-97

 สมอโคน

  นายไพโรจน์ เงินแจ้ง

 นายธานินทร์ นาสมพงษ์

  สมอโคน

  บ้านตาก

ตาก

  055-587774

 เทศบาลตำบลหมูสี

  นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล

 นายไพโรจน์ สุคนธสาคร

  เทศบาลตำบลหมูสี

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  0-4429-7604-5

 เทศบาลตำบลวังไทร

  นายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน

 นายทรงกลด รุ่งเรือง

  เทศบาลตำบลวังไทร

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-249536

 วังกระทะ

  นางสุนทรา พอควร

 -

  วังกระทะ

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-760412

 วังหมี

  นายสวัสดิ์ เสนาดี

 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีงาม

  วังหมี

  วังน้ำเขียว

นครราชสีมา

  044-249156

 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

  นายสุนทร หาญสูงเนิน

 นางสาวภัทราพิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรงค์

  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

  โชคชัย

นครราชสีมา

  044-756470

 ธารปราสาท

  นายสิทธิรัตน์ ธนวัฒน์พิมล

 นางสาวชนกานต์ พิมพ์ปรุ

  ธารปราสาท

  โนนสูง

นครราชสีมา

  044-966454

 คลองไผ่

  นายสมาน สกุลไพศาล

 นายมนตรี พันธมาสน์

  คลองไผ่

  สีคิ้ว

นครราชสีมา

  0-4432-3092

 ไพศาลี

  นายประสิทธิ์ เนตรรักษ์

 นายอภิวัตน์ ยอดทอง

  ไพศาลี

  ไพศาลี

นครสวรรค์

  056352113

 นิคมเขาบ่อแก้ว

  นายคงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช

 นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ

  นิคมเขาบ่อแก้ว

  พยุหะคีรี

นครสวรรค์

  056204088-9

  หน้าที่   12345 | 6 789101112

 

Visitor Number
5622086
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]