รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 สามแยก

  นายปรีชา สมบุญเพ็ญ

 นายบุญเสริม ต้ออาสา (รักษาราชการแทน)

  สามแยก

  วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

  056-791789

 เทศบาลตำบลแม่ปาน

  นายทอน ชัยชนะ

 นายนิสิต ส่งศรี

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

  ลอง

แพร่

  054-657054

 บ้านปิน

  นางสาวยุพลพร ศรีจันทร์แดง

 นางสุภาพร ทิพย์เนตร

  บ้านปิน

  ลอง

แพร่

  054-583193

 ร้องกวาง

  นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม

 นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย

  ร้องกวาง

  ร้องกวาง

แพร่

  054 596 407

 ไผ่โทน

  นายวิโรจน์ ยิงช้าง

 ว่าง

  ไผ่โทน

  ร้องกวาง

แพร่

  054-068866, 086-4289922

 นาพูน

  นายปลั่ง วงศ์หล้า

 นายธนกิจ สิงหศิริ(รักษาราชการแทน)

  นาพูน

  วังชิ้น

แพร่

  054-069645

 รัษฎา

 

 

  รัษฎา

  เมือง

ภูเก็ต

 

 วิชิต

 

 

  วิชิต

  เมือง

ภูเก็ต

 

 เทศบาลตำบลกะทู้

 

 

  กะทู้

  กะทู้

ภูเก็ต

 

 เชิงทะเล

 

 

  เชิงทะเล

  ถลาง

ภูเก็ต

 

 ลิดล

  นายนูรดิน กะลูแป

 นางทิพยมาศ ลิ้มสุชาติ

  ลิดล

  เมือง

ยะลา

  073-376770

 ลำใหม่

 

 จ.ส.อ.ดิษฐกร ทองส่งโสม

  ลำใหม่

  เมือง

ยะลา

 

 บาโงยซิแน

  นายอับดุลอาซิ สาแมยาลอ

 -

  บาโงยซิแน

  ยะหา

ยะลา

  073-250345

 เทศบาลตำบลเพ

  นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ

 นางศิริเพ็ญ วิศิษฎ์พิทยา

  เทศบาลตำบลเพ

  เมือง

ระยอง

 

 บ้านแลง

  จ่าเอกบำรุง จันทร์พิทักษ์

 นางสมร จันทมา

  บ้านแลง

  เมือง

ระยอง

  038-914609-10

 ห้วยโป่ง

  นางสาวนิลเนตร แต้มทอง

 นายพฤก ขำจันทร์

  ห้วยโป่ง

  เมือง

ระยอง

 

 เทศบาลตำบลสุนทรภู่

  นายคเชนทร์ แจ่มใส

 จ่าเอกหิรัณเศษฐ วงษ์บำหรุ

  สุนทรภู่

  แกลง

ระยอง

  (038) 638778, (038) 638789

 ชากพง

 

 

  ชากพง

  แกลง

ระยอง

 

 กร่ำ

 

 

  กร่ำ

  แกลง

ระยอง

 

 ดอนแร่

  นายวิรัช แก้วใส

 ชัยวัฒน์ ชาญปรีชา

  ดอนแร่

  เมือง

ราชบุรี

  032-207048

 เกาะพลับพลา

 

 

  เกาะพลับพลา

  เมือง

ราชบุรี

 

 ท่าเคย

  นายองอาจ แดงสั้น

 นายนฐพล ลิ้มไพบูลย์

  ท่าเคย

  สวนผึ้ง

ราชบุรี

  0-32228718-9

 ตะนาวศรี

  นายนิคม ศรีคำ

 

  ตะนาวศรี

  สวนผึ้ง

ราชบุรี

 

 จอมบึง

 

 สิบเอกอำนาจ ทองเนียม

  จอมบึง

  จอมบึง

ราชบุรี

  032-261830

 รางบัว

  นางพรรณนิตา ชิตานุวัตร (ปฏิบัติหน้าที่นายก)

 นางพรรณนิตา ชิตานุวัตร

  รางบัว

  จอมบึง

ราชบุรี

  032 - 739 046

 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

  พันตำรวจเอก ประมินทร์ ชวดคำ

 นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พนัส รักษาราชการแทนปลัด ทต ทุ่งหลวง

  ทุ่งหลวง

  ปากท่อ

ราชบุรี

  032 229 971

 อ่างหิน

  นายสุวัฒน์ ชลธารานที

 น.ส.รชธร เชฐบัณฑิตย์ (รองปลัด อบต.รักษาราชการ)

  อ่างหิน

  ปากท่อ

ราชบุรี

  032 720 240

 เขาขลุง

  นายสมบัติ เทพรส

 นางวรนันท์ มีคติธรรม

  เขาขลุง

  บ้านโป่ง

ราชบุรี

  032-331141-3

 บ้านบึง

  นายพินิจ ร่มโพรีย์

 นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย รักษาราชการแทน ปลัด

  บ้านบึง

  บ้านคา

ราชบุรี

  032 919 947

 นิคมสร้างตนเอง

  นายอุดม อิ่มอรชร

 นายธิติ ฤทธิ์นาคา

  นิคมสร้างตนเอง

  เมือง

ลพบุรี

  0-3649-9140

 ห้วยโป่ง

  นายเสมียน สีมณี

 นายพฤก ขำจันทร์

  ห้วยโป่ง

  โคกสำโรง

ลพบุรี

  036-650327

 ซับตะเคียน

  นายเจริญ เผ่าสุข

 นายพีระพล พันธุ์ใหม่

  ซับตะเคียน

  ชัยบาดาล

ลพบุรี

  036-788600

 นาโสม

  นายสมทรง ช้างชนะ

 นางสาวทศพร เดชรักษา

  นาโสม

  ชัยบาดาล

ลพบุรี

  036-776008

 ลำนารายณ์

  นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น

 นายภัควัฒน์ พรหมแบ่ง

  ลำนารายณ์

  ชัยบาดาล

ลพบุรี

  0-3679-0033

 ห้วยหิน

  นายสมคิด พ่วงโพธิ์

 นายวิสูตร ชุ่มทวีพาณิชย์

  ห้วยหิน

  ชัยบาดาล

ลพบุรี

  036-791628

 ท่าหลวง

  นายพิเนตร ฤทธิบุตร

 นางสาวสุธิณาภร์ โพธิจักร

  ท่าหลวง

  ท่าหลวง

ลพบุรี

  036-497232

 บางกะพี้

 

 นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย

  บางกะพี้

  บ้านหมี่

ลพบุรี

  0-3670-0052

 เขาหลวง

  นางสุพรรณวดี คำสุข

 นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา

  เขาหลวง

  วังสะพุง

เลย

  042-076780

 โคกขมิ้น

  นายสำรวย จูมมะลี

 จ.ส.อ.สุภาพ จันทิหล้า

  โคกขมิ้น

  วังสะพุง

เลย

 

 เชียงคาน

 

 นายโสภาพ เห็มทอง

  เชียงคาน

  เชียงคาน

เลย

  042-821664

 เทศบาลตำบลธาตุ

  นายขุนเทือง ธนะสูตร

 นางชมพูนุท อินอ่ำ

  ธาตุ

  เชียงคาน

เลย

  0-4285-4034

 เทศบาลตำบลเขาแก้ว

  นางจิรวดี ศิลธรรม

 

  เทศบาลตำบลเขาแก้ว

  เชียงคาน

เลย

  0-4282-1701

 ผาขาว

  นายประพงษ์ นามกันยา

 นายสรายุทธ ศักดิ์เรืองฤทธิ์

  ผาขาว

  ผาขาว

เลย

  042-801286

 ทรัพย์ไพวัลย์

  นายอาทิตย์ สายแวว

 นางกุหลาบ วงษ์โสภา

  ทรัพย์ไพวัลย์

  เอราวัณ

เลย

  0-4281-0944

 บุญนาคพัฒนา

  นายอัสกร โพธิ

 นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ

  บุญนาคพัฒนา

  เมืองลำปาง

ลำปาง

  054-824576

 บ้านแลง

  นางอัมพร เครือใหม่เป็งโต

 นายสริยา ฝั้นสืบ

  บ้านแลง

  เมือง

ลำปาง

  054-825196-7

 ทุ่งฝาย

  นายสมศักดิ์ ตะนะเกต

 นายทวีศักดิ์ นพคุณ

  ทุ่งฝาย

  เมือง

ลำปาง

  054-358693

 เทศบาลตำบลบ้านเป้า

  นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์

 นายยศพล โลหะทิน

  บ้านเป้า

  เมือง

ลำปาง

  0448660401

 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

  นายยูนิตย์ เชื้อคำลือ

 นายพงษ์เทพ บุญเกิด

  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

  แม่ทะ

ลำปาง

  0-5428-9111

 บ้านบอม

  นายบุญยงค์ ไชยวงศ์สาย

 นายสัจจะ เครือดวงคำ

  บ้านบอม

  แม่ทะ

ลำปาง

  054-247388

  หน้าที่   1234567 | 8 9101112

 

Visitor Number
5627493
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]