รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 หนองกลับ

  นายวรายุ แก้วโต

 นายอดุลย์ ศรีคล้าย

  หนองกลับ

  หนองบัว

นครสวรรค์

  056-251753

 ส้าน

  นายชิน พัฒนา

 -

  ส้าน

  เวียงสา

น่าน

  0-5471-8143

 หินตก

  นายสมเกียรติ รักสถาน

 นางพัชรินทร์ พุทธังกุโร

  หินตก

  ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช

  075-497272

 ท่ายาง

  นายสุเมธ หลุ่ยจิ๋ว

 นางมลธิรา เมืองพรม (รองปลัด)

  ท่ายาง

  ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

  075489111

 ปริก

  นายปรีชา นาบุญ

 นางอำพร ชัยวิชิต

  ปริก

  ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

  075-758224

 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

  นายอนันต์ ด่านสกุล

 นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

  ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

  075-773229

 เทศบาลตำบลชะมาย

  นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง

 นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว

  ชะมาย

  ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

  075-466614

 นบพิตำ

  นายสมโชค อินณรงค์

 นายนคร ปาลีพิชัย

  นบพิตำ

  นบพิตำ

นครศรีธรรมราช

  075-307200

 กรุงชิง

  นางสาวจันทิมา ศรีนุรัตน์

 นางสาวนฤมล ม่วงหิมพานต์

  กรุงชิง

  นบพิตำ

นครศรีธรรมราช

  075-752600

 ควนทอง

  นายสำลี ใจสนุก

 นายวิรัช สุขศิริ

  ควนทอง

  ขนอม

นครศรีธรรมราช

  - 075-528807

 ถ้ำพรรณรา

  นายโสภณ ผสม

 นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์

  ถ้ำพรรณรา

  ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช

  075-306020

 คลองเส

  นายสมพงศ์ วิไล

 นายสง่า ปรีชา

  คลองเส

  ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช

  075350643

 เทศบาลตำบลทางพูน

  นายชลธีร์ ทองพริก

 นายสัณฑศักย์ ทองมาก

  เทศบาลตำบลทางพูน

  เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช

 

 เสม็ด

  นายบุญเกิด ทรงรัมย์

 

  เสม็ด

  เมือง

บุรีรัมย์

 

 เกาะหลัก

  นายเสน่ห์ อาจพันธ์

 นายเมธา ศักดิ์เกิด

  เกาะหลัก

  เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

  032-603689 032-604630 ต่อ 108

 ห้วยยาง

  นายธวัชชัย แดงฉ่ำ

 จ.อ.นิคม พิมพ์วงค์ษา

  ห้วยยาง

  ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์

  0 3281 5134,032-815130

 อ่างทอง

  นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง

 นายธานินทร์ บุญนี

  อ่างทอง

  ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์

  032-510607

 ไชยราช

  นายประทีป ทั่งศรี (รองนายกฯ)

 -

  ไชยราช

  บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

  032-694618-9

 หนองพลับ

  นายชัยณรงค์ นามนาเมือง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองพลับ

 นายชัยณรงค์ นามนาเมือง

  หนองพลับ

  หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

  032-909669

 โคกไม้ลาย

  นายปราโมช สิงหกุล

 จ่าเอกจรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา

  โคกไม้ลาย

  เมือง

ปราจีนบุรี

  037218326

 วังท่าช้าง

  นางสาวภัทริน ภู่มณี

 นายรัตนชัย สัสดี

  วังท่าช้าง

  กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

  037-297110

 เทศบาลตำบลสระบัว

  นายลิขิต หงษ์วิไล

 นายอิทธิพล อุปชีวะ

  เทศบาลตำบลสระบัว

  กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

  037-575090

 โคกไทย

  นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน

 นายปรีดา นกอยู่

  โคกไทย

  ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

  037218936

 ลางา

 

 นายชัยวุฒิ คงมณี

  ลางา

  มายอ

ปัตตานี

 

 ทุ่งคล้า

 

 

  ทุ่งคล้า

  สายบุรี

ปัตตานี

 

 เตราะบอน

  นายบรอเฮ็ง ดอมะ

 

  เตราะบอน

  สายบุรี

ปัตตานี

  073-416041

 เทศบาลตำบลบางเตย

  นายพีรเดช หลีน้อย

 นายชณาธิปย์ ใจอ่อน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทนปลัดเทศบาลตำบลบางเตย

  บางเตย

  เมือง

พังงา

  076-596272

 ทุ่งคาโงก

  นายกำจร บุญณบุรี

 นางณิชกาญจน์ วนะกรรม

  ทุ่งคาโงก

  เมือง

พังงา

 

 บางม่วง

  นายธงชัย หันช่อ

 นายนพพร อ่อนน้อม

  บางม่วง

  ตะกั่วป่า

พังงา

 

 กะปง

  นายอโนชา โกยดุลย์

 

  กะปง

  กะปง

พังงา

 

 ท่านา

  นายนพพล ประกอบแสง

 นางกิติยา ธารจักร์

  ท่านา

  กะปง

พังงา

 

 ทุ่งมะพร้าว

  นายศุภศักดิ์ โภคบุตร

 นายกฤชธนา จินตรักษ์

  ทุ่งมะพร้าว

  ท้ายเหมือง

พังงา

 

 พรุใน

  นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด

 -

  พรุใน

  เกาะยาว

พังงา

  01-8924909

 ถ้ำทองหลาง

 

 

  ถ้ำทองหลาง

  ทับปุด

พังงา

 

 นาดง

  นายกันหา พิมวงค์

 นางสาวอมรรัตน์ สีหามาตย์

  นาดง

  ปากคาด

บึงกาฬ

  0 4249 0864

 ตะแพน

  นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์

 นายภรศักดิ์ เที่ยงธรรม

  ตะแพน

  ศรีบรรพต

พัทลุง

 

 หนองพระ

  นายเล็ก เจียมศรีชัย

 นายจตุรภัทร ราชสุภา

  หนองพระ

  วังทรายพูน

พิจิตร

  056-619862

 เขากระปุก

  นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์

 นายไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต

  เขากระปุก

  ท่ายาง

เพชรบุรี

  0-3270-6155, 0-3270-6156

 พุสวรรค์

  นายอุทัย อยู่ฉิม

 นายดำรงค์ สังวาลย์เพ็ชร

  พุสวรรค์

  แก่งกระจาน

เพชรบุรี

  032-787-233

 เทศบาลตำบลนายาง

  นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ

 นายอำนาจ บัวหลวง

  เทศบาลตำบลนายาง

  ชะอำ

เพชรบุรี

  032-470660

 หนองกะปุ

  นายสุวรรณ หว่างจิตร

 พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ

  หนองกะปุ

  บ้านลาด

เพชรบุรี

  032-789470-1

 ห้วยลึก

  นายชิต เกิดเกษม

 นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร์

  ห้วยลึก

  บ้านลาด

เพชรบุรี

  032-491960

 ยางน้ำกลัดใต้

  นายศรีพน นาคะเวช

 นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา

  ยางกลัดน้ำใต้

  หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี

  032 - 422089

 น้ำร้อน

  นายวันชัย ศรีพิมพ์

 นายพรพิชัย ดิสโร

  น้ำร้อน

  เมือง

เพชรบูรณ์

  0-5675-1061

 วังโป่ง

  นายประวัติ วิภาจักษณกุล

 นางสาวจงจิตร ศรียา

  วังโป่ง

  วังโป่ง

เพชรบูรณ์

  056-758-067

 ซับสมอทอด

  นางสกีนา ปาทาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด

 นายวรรณะ ท้าวเพชร

  ซับสมอทอด

  บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

  056-732116

 ชนแดน

  นายประมวล ดวงตา

 นายเพชรรัตน์ รักษ์ศิริ

  ชนแดน

  ชนแดน

เพชรบูรณ์

 

 ท่าข้าม

  นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด

 นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี

  ท่าข้าม

  ชนแดน

เพชรบูรณ์

  056-767270

 ตะกุดไร

  นายกฤตภาส นิลมูล

 นายพัฒนา รักษาคุณ

  ตะกุดไร

  ชนแดน

เพชรบูรณ์

  056 - 713955

 ท่าโรง

  นายหนูเต็ม แสงวัน

 นายรุ่งศักดิ์ ปุสวัสดิ์

  ท่าโรง

  วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

  056791200

  หน้าที่   123456 | 7 89101112

 

Visitor Number
5621977
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]