รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 สบป้าด

  นายสุนทร ใจแก้ว

 นายเอนก มณีไสย์

  สบป้าด

  แม่เมาะ

ลำปาง

  054-380616

 นาสัก

  นายบุญเทียน กาคำ

 นายสิริพงศ์ โสวภาค

  นาสัก

  แม่เมาะ

ลำปาง

  054-209703

 เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

  นายสมชัย สายด้วง

 นายกิตติ เรืองฤทธิ์

  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

  แม่พริก

ลำปาง

  ๐๕๔-๐๑๙๗๙๖

 ทุ่งฮั้ว

  นายนิตย์ แม่ก๋วม

 -

  ทุ่งฮั้ว

  วังเหนือ

ลำปาง

  0-5420-9700

 บ้านแหง

  นายชรินทร์ มะโนแสน

 นายวิชาญ ลำจวน

  บ้านแหง

  งาว

ลำปาง

  054-261552

 นาแส่ง

  นายสมยศ อุปรี

 -

  นาแส่ง

  เกาะคา

ลำปาง

  054-362431

 ทุ่งกว๋าว

  นายนวพล จะงาม

 นายณัฐ อุทธิยัง

  ทุ่งกว๋าว

  เมืองปาน

ลำปาง

  054823132

 ทต.บ้านโฮ่ง

  นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์

 สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์

  บ้านโฮ่ง

  บ้านโฮ่ง

ลำพูน

  053-980029

 ทุ่งหวัง

  นายมานพ อุราภิรมย์

 นายเจตน์ แก้วยศกุล

  ทุ่งหวัง

  เมือง

สงขลา

  074-339355-7

 ท่าหมอไทร

  นายสมชาย ยะลา ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าหมอไทร

 นายสมชาย ยะลา

  ท่าหมอไทร

  จะนะ

สงขลา

  074-536130-2

 เกาะสะบ้า

  นายสุทิน ปาโต

 -

  เกาะสะบ้า

  เทพา

สงขลา

  ส่วนโยธา 074-374111 ต่อ 14

 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

  นายวิชัย สาสุนีย์

 นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

  หาดใหญ่

สงขลา

  074434525

 คูหาใต้

  นายนิพนธ์ จิ้วจันทร์

 นายสุวิทย์ รองชูเพ็ง

  คูหาใต้

  รัตภูมิ

สงขลา

  สำนักงานกฎหมายและคดี09-8706835 074-329604

 เขาพระ

  นายสัมพันธ์ สุวรรณ

 นายสุมล รักแดง

  เขาพระ

  รัตภูมิ

สงขลา

  งานกฎหมายและคดี 074-496445

 น้ำผุด

  นายเอียด ชูช่วย

 นายอนันต์ วารีคาม

  น้ำผุด

  ละงู

สตูล

  074-720485

 คลองหาด

  นายชาตรี จันทกิจ

 นายสุบิน สินธุชัย

  คลองหาด

  คลองหาด

สระแก้ว

  037-445-109

 ไทยอุดม

  นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง

 นายสุขสุบิน สินธุชัย

  ไทยอุดม

  คลองหาด

สระแก้ว

  037-247890

 พุแค

  นายสีนวล ศรีจันทร์

 นายกอรดอน เดชชาญชั่ย

  พุแค

  เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี

  036369020

 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

  นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ

 ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย ปลัดเทศบาล

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

  เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี

  036-347125-6 ต่อ 112 กองสาธารณสุขฯ

 ธารเกษม

  นางดวงพร เจริญวรรธนะ

 -

  ธารเกษม

  พระพุทธบาท

สระบุรี

  036-268841

 นายาว

  นายแสงชัย ศรีมงคลปทุม

 นายนุกูล ยืนยง

  นายาว

  พระพุทธบาท

สระบุรี

  036 - 227256

 สองคอน

  นายประเสริฐ ศิริวัฒน์

 นายอุทิศ จิตรธรรม

  สองคอน

  แก่งคอย

สระบุรี

  0-3624-5357, 080-0515959

 ชะอม

  นายพยุง เชียงทอง

 นายฉัตรชัย ศิริรักษ์

  ชะอม

  แก่งคอย

สระบุรี

  036714574

 ท่าคล้อ

  นายทนงยุทธ จันทกูล

 นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย์

  ท่าคล้อ

  แก่งคอย

สระบุรี

  036-715-426

 ท่าตูม

  นายสมคิด ตันทางกูล

 นางภาราดา แดนวงศ์

  ท่าตูม

  แก่งคอย

สระบุรี

  036-715622-3 ต่อ 103

 เทศบาลตำบลสร่างโศก

  นายธัญญา ปราบวิไล

 นายศักดิ์ชาย แก้วโรจน์

  เทศบาลตำบลสร่างโศก

  บ้านหมอ

สระบุรี

  0- 3620-2775

 หนองบัว

  นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง (ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ)

 นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง

  หนองบัว

  บ้านหมอ

สระบุรี

  036-360026

 โคกแย้

  นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง

 นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง

  โคกแย้

  หนองแค

สระบุรี

  0827268972 http://www.kokyea.go.th

 เทศบาลตำบลคลองปราบ

  นายสมหมาย หนูศรีแก้ว

 นายธนภัทร ตรีทัศน์

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

  บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี

  077-344117

 ท่าอุแท

  นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง

 นายสำราญ มุกน้อย

  ท่าอุแท

  กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

  077-951639

 พลายวาส

  นายชัยยะ กาญจนดิฐ

 นายสุรเดช สุทธิรักษ์

  พลายวาส

  กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

  077-379376

 เทศบาลตำบลกรูด

  นางสาวอารมย์ สุวรรณประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

 นางสาวอารมย์ สุวรรณประเสริฐ

  เทศบาลตำบลกรูด

  กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

  0-7729-7189

 ดอนสัก

  นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง

 นายสุเมธ สงสุวรรณ

  ดอนสัก

  ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี

  077-371856

 ปากแพรก

  นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

 นายสุทัศนะ จินวงศ์

  ปากแพรก

  ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี

  077-259046

 บ้านทำเนียบ

  นายกิตติกร ปิ่นรัตน์

 นายประยงค์ แก้วชู

  บ้านทำเนียบ

  คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี

  077-953121

 ท่าสะท้อน

  นายธวัชชัย ทองตำลึง

 นางสาวศุภกร รอดมณี

  ท่าสะท้อน

  พุนพิน

สุราษฎร์ธานี

  077294094

 นาขุนไกร

  นายจำเนียร กลาดเกลื่อน

 จ.ส.อ.สมชาย ปานบุตร

  นาขุนไกร

  ศรีสำโรง

สุโขทัย

  055-614182

 หนองโอ่ง

  นายสุนทร ทองฤทธิ์

 -

  หนองโอ่ง

  อู่ทอง

สุพรรณบุรี

  035 564 187

 ท่ากระดาน

  นายทรัพย์ทวี กุลสารี

 ว่าที่ร้อยเอกวัชรชัย โฉมอินทร์

  ท่ากระดาน

  สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา

  0-3808-6264

 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

  นายณรงค์ บุญมี

 นายทองใส เทศนุ้ย

  จรเข้สามพัน

  อู่ทอง

สุพรรณบุรี

  035 528 377

 สวาย

  นายทวีป บุญวร

 นายพนัส ศรีฐาน

  สวาย

  เมืองสุรินทร์

สุรินทร์

  044-546-595-6

 นาบัว

  นายเฉลิมพล เขียวหวาน

 นางสาวผ่องศรี เสาเกลียว

  นาบัว

  เมือง

สุรินทร์

  0-4414-3570

 อุทัยสวรรค์

  นายดนัยโชค บุญโสม

 นางสมถวิล สุทธิอาจ

  อุทัยสวรรค์

  นากลาง

หนองบัวลำภู

  042-315885

 ด่านช้าง

  นางสาวนันทนา นาคำ

 นายชาญวิริญญ์ ดิเรกศิลป์

  ด่านช้าง

  นากลาง

หนองบัวลำภู

  042315852

 ดงมะไฟ

  นายทองคำ บุตรโคตร

 นายพรเทพ ไทยถาวร

  ดงมะไฟ

  สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู

  042-109841

 นาแค

  นายศรัณย์พงศ์ สาวิลัย

 นายประยูร เดชไชย (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน)

  นาแค

  นายูง

อุดรธานี

  042-219981

 โนนทอง

 

 

  โนนทอง

  นายูง

อุดรธานี

 

 ผาเลือด

  นายชาญณรงค์ สังข์เงิน

 ว่าที่ร.ต.สมบัติ ชมภูน้อย

  ผาเลือด

  ท่าปลา

อุตรดิตถ์

  055-818256-57

 ประดู่ยืน

 

 

  ประดู่ยืน

  ลานสัก

อุทัยธานี

 

 บ้านไร่

  ร.ต.ต.มานพ เชื้อเมืองพาน

 นายอนุมาศ มาศทอง

  บ้านไร่

  บ้านไร่

อุทัยธานี

  056-539-199-17

  หน้าที่   12345678 | 9 101112

 

Visitor Number
5621906
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]