รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 นาท่ามเหนือ

  นางละมัย จันทร์ฝาก

 นายวิชาญ นาเกลือ

  นาท่ามเหนือ

  เมืองตรัง

ตรัง

  075-290860

 ห้วยยอด

  นายประเพียร หลัดกอง

 นางวนิดา สารานพกุล

  ห้วยยอด

  ห้วยยอด

ตรัง

  0-7528-4637

 ทุ่งค่าย

  นายสมบูรณ์ สะดะ

 นายอิสรพล จินาอุ

  ทุ่งค่าย

  ย่านตาขาว

ตรัง

  075-270479-80

 เขาขาว

  นายเชี่ยว เสนี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

 นายนพนันท์ บัวซิม ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

  เขาขาว

  ห้วยยอด

ตรัง

  075-271632

 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

  นายเสถียร แก้วงาม

 นางสาวจันทร์ทิพย์ วินช้วน

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

  สิเกา

ตรัง

  075-278-013

 โคกสะบ้า

  นายสมโชค เชยชื่นจิตร

 นางสาวจารุพรรณ ช่วยขำ

  โคกสะบ้า

  นาโยง

ตรัง

  075-583105

 จำป่าหวาย

  นายอุทัย วิรัตน์เกษม

 นายเสกสรรศ์ โตสวัสดิ์

  จำป่าหวาย

  เมือง

พะเยา

  054 453 081 ต่อ 208

 เทศบาลตำบลแม่กา

  นายสะอาด ไชยกุล

 นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์

  เทศบาลตำบลแม่กา

  เมือง

พะเยา

  054-466-605

 สระ

  นายสังคม สืบแสน

 จ่าสิบเอกธงชัย มูลศรี

  สระ

  เชียงม่วน

พะเยา

  054-891513

 คลองเฉลิม

  นายดาเร็ต ขำนุรักษ์

 -

  คลองเฉลิม

  กงหรา

พัทลุง

  074-687141 - 13

 พนมวังก์

  นายสมชาติ รักชุม

 นายสนิท คงแก้ว

  พนมวังก์

  ควนขนุน

พัทลุง

  074-674595 ต่อ 13

 นบปริง

  นายประจวบ ก้ามจำรูญ

 -

  นบปริง

  เมือง

พังงา

  076-430481

 ตากแดด

  นายศรวัส ยงยุทธ์

 นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค

  ตากแดด

  เมือง

พังงา

  076-481083

 หล่อยูง

  นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม

 นายวีรศักดิ์ ส่องแก้ว

  หล่อยูง

  ตะกั่วทุ่ง

พังงา

  076-411403

 กะไหล

  นายธำรง เกียรติกอบสกุล

 -

  กะไหล

  ตะกั่วทุ่ง

พังงา

  076-444151, 076-444052

 เหล

  นายสมชาย ทิพย์พิมล

 -

  เหล

  กะปง

พังงา

  01-8923433

 เทศบาลตำบลกองดิน

  นายประวิทย์ บุญเรือง

 นายสีนิล เฉยมีศักดิ์

  เทศบาลตำบลกองดิน

  แกลง

ระยอง

  038-806259 ต่อ 102 กองสาธารณสุขฯ

 หาดส้มแป้น

  นายพนัส เเต้พานิช

 นางสารีย์ ครุอำโพธิ์

  หาดส้มแป้น

  เมือง

ระนอง

  077-862509

 หนองมะค่าโมง

  นางกิมหลั่น อ่ำทอง

 นายนพดล พลอยโพธิ์

  หนองมะค่าโมง

  ด่านช้าง

สุพรรณบุรี

  035 969 903

 ไพล

  นายนิเชต ดนเสมอ

 ส.ต.ท.ตระกูล พึ่งตน

  ไพล

  ปราสาท

สุรินทร์

  044-069715

 ประทัดบุ

  นายพันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช

 นายพุดธานุ บุญประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนปลัดฯ)

  ประทัดบุ

  ปราสาท

สุรินทร์

  044-069718

 กกดู่

  นายลาน เสนาใน

 นายปกรณ์ เกียรติก้องอำไพ

  กกดู่

  เมือง

เลย

  042-817160

 นาแขม

  นายไพรยนต์ ทองภา (รองนายกฯ)

 -

  นาแขม

  เมือง

เลย

  042-854186

 เทศบาลตำบลนาดินดำ

  นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี

 นายเจนกิจ ภักดีบุรีกุล

  เทศบาลตำบลนาดินดำ

  เมือง

เลย

  042-870790

 ผาน้อย

  นายสมยุทธ สวัสดี

 ดร.กรนิภา แสงเพ็ง

  ผาน้อย

  วังสะพุง

เลย

  042-076544

 หาดทรายขาว

  นายชูชาติ เปาวะนา

 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีประเสริฐ

  หาดทรายขาว

  เชียงคาน

เลย

  042-070823

 จอมศรี

  นายซอม สุพร(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

 นายอดิศักดิ์ คำภา (หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

  จอมศรี

  เชียงคาน

เลย

  042-821445

 เทศบาลตำบลนาอ้อ

  นายก้าน กุณะวงษ์

 -

  เทศบาลตำบลนาอ้อ

  เชียงคาน

เลย

  042-83493 กองสาธารณสุขฯ

 ปากชม

  นายกบวน มีที

 นายสุชาติ ลีกระจ่าง (ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนฯ)

  ปากชม

  ปากชม

เลย

  042-881163

 ผาสามยอด

  นางณัฐธุมาศ หมู่หมื่นศรี

 นายบัญชา จันทะเสน

  ผาสามยอด

  กิ่งอำเภอเอราวัณ

เลย

  042-810805

 เทศบาลตำบลเอราวัณ

  นายเฉลิม โยธามาศ

 -

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

  เอราวัณ

เลย

  042-810953

 ผานกเค้า

  นายวีระศักดิ์ วิริยะผล

 นายจำรัส วรชินา

  ผานกเค้า

  ภูกระดึง

เลย

  08-6459-1462

 เทศบาลตำบลลี้

  นายธราเทพ ปันทวัน

 ว่าที่ร้อยตรีศรีวิมล ไชยมงคล

  เทศบาลตำบลสี้

  ลี้

ลำพูน

  053 596 520

 นาทราย

  นางสาวปวินนา สุยะวงศ์

 นางสาวปวินนา สุยะวงศ์

  นาทราย

  ลี้

ลำพูน

  0-5309-2879

 แม่ลาน

  นายกุศล ยะทา

 นายดนัย ศรีวงศ์

  แม่ลาน

  ลี้

ลำพูน

  081-4736884

 เทศบาลตำบลศรีวิชัย

  นายวิเชียร วิชาเถิน

 นางสาวพริ้มพราะ วรรณภิละ รก.ปลัดเทศบาล

  เทศบาลตำบลศรีวิชัย

  ลี้

ลำพูน

  053-008231

 เทศบาลตำบลป่าไผ่

  นายสมเดช ขัดผาบ

 นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ

  ป่าไผ่

  ลี้

ลำพูน

  053-096-253

 เวียงเเก้ว

  นายนาวี ศรีวิจี๋

 นายพิชัย อิ่นแก้ว

  แม่ตืน

  ลี้

ลำพูน

  053-096284

 เทศบาลตำบลดงดำ

  นายสัญชัย หลวงใน

 นายสมยอด พัฒนสมสิทธิ์

  ดงดำ

  ลี้

ลำพูน

  053 096 075

 ป่าพลู

  นายมีแก้ว นุผาเลา

 นายพันธ์ทวี ปานแก้ว

  ป่าพลู

  บ้านโฮ่ง

ลำพูน

  01-5958024, 053-567053

 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

  นายกนที บุญมากาศ

 นายชินวัตร นิลบรรพต

  ทาขุมเงิน

  แม่ทา

ลำพูน

  053-506080

 ลานหอย

  นายบุญเจือ ยอดทัพ

 นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์

  ลานหอย

  บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

  055-634194

 ทุ่งเสลี่ยม

  ดาบตำรวจสมบูรณ์ ฝั้นสกุล

  นางชนิตา ศรีธนกุล

  ทุ่งเสลี่ยม

  ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

  055-615660

 เกาะตาเลี้ยง

  นายเฉลย อินสุวรรณ

 -

  เกาะตาเลี้ยง

  ศรีสำโรง

สุโขทัย

  055-682165

 พราน

  นายปริน วิลา

 นายพินัย แสนปลื้ม

  พราน

  ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

  045-657125

 ทุ่งนุ้ย

  นายมนัส มรรคาเขต

 นายสถาพร สุวรรณมณี

  ทุ่งนุ้ย

  ควนกาหลง

สตูล

  074-740289

 เทพคีรี

  นายยุทธชัย คูณเมือง

 นายธีระชัย ดีแสน

  เทพคีรี

  นาวัง

หนองบัวลำภู

  042-004444

 เทศบาลตำบลขุนทะเล

  นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์

 นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล

  เทศบาลตำบลขุนทะเล

  เมือง

สุราษฎร์ธานี

  077-211691

 เทศบาลตำบลพรุพี

  นายสมคิด ดำฉวาง

 นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์

  เทศบาลตำบลพรุพี

  บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี

  077-380584

 ลำพูน

  นายเสกศรรณ กาโห

 นายปรีชา เนื่องเกตุ

  ลำพูน

  บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี

  077-450376

  หน้าที่   123 | 4 56789101112

 

Visitor Number
5331358
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]