การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจสอบการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี

  33188/15976

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณวัดสระตาพรหม 3.บริเวณกลุ่มบ้านศาลเจ้า 4.บริเวณกลุ่มบ้านทับบริบูรณ์ทางทิศใต้

  เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี

  33188/15976

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณวัดสระตาพรหม 3.บริเวณกลุ่มบ้านศาลเจ้า 4.บริเวณกลุ่มบ้านทับบริบูรณ์ทางทิศใต้

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30987/15946

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  .บริเวณโรงเรียนวัดสีนติวัน 2.บริเวณที่ว่าการ อบต.บ้านซากโดน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านห้วยกะปิ 2.บริเวณบ้านมาบหวาย 3.บริเวณบ้านห้วยทวน 4.บริเวณบ้านหนองสมอ 5.บริเวณบ้านมาบหวาย 6.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 3.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22262/14030

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านถ้ำดิน 2.บ้านโรงโม่หินของโครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.วณบ้านลุเต่า 3.บริเวณบ้านลุตะแบก(ทิศใต้) 4.บริเวณผาแดง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.วณบ้านลุเตา 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด 2.บริเวณเขตประทานบัตร 3.บริเวณชุมชนเหมืองแร่

  ป่ามะม่วง

เมือง ตาก

  30768/15971

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านปางสา

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านแม่สลองใน

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  บริเวณชุมชนบ้านสบแปะ

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2554

  บริเวณชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2.บริเวณวัดผาจัก 3.บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22345/15501

ผลการตรวจสอบการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน 2.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25695/14506

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 5.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  28203/15475

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 5.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  20813/14282

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 5.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  20848/14281

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 5.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  20853/14087

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 5.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25633/14505

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 5.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ 2.บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่) 3.บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  32113/15496

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.โรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ. 2555

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.โรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30270/15159

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านมุง 2.บริเวณโรงโม่ง 3.บริเวณบ้านใหม่สามัคคี 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  21715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลาพัฒนา 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 4.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านห้วยทราย(อนามัย) 2.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 3.บริเวณบ้านม่อนหิน(ปากทางขนส่งแร่)

  เทศบาลตำบลลี้

ลี้ ลำพูน

  25963/15874

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านนากลาง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านปู

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2555

  บริเวณชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 17/2 2.บริเวณกลุ่มบ้านหนองนกเอียง 3.บริเวณบ้านหนองกะพ้อ 4.บริเวณบ้านลำมหาชัย 5.บริเวณบ้านเรือนราษฎรปากทางเข้า-ออกโรงแต่งแร่ 6.บริเวณโรงแต่งแร่ 1

  บ้านแลง

เมือง ระยอง

  30982/15666

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณมาบผักแว่น 3.บริเวณบ้านขวากลิง

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ. 2555

  1.บริเวณแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านโคกไม้ลาย 3.บริเวณวัดโพธิ์ปากพลี ม.2 4.บริเวณบ้านแหลมยาง

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง พ.ศ. 2554

  1.บริเวณแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านโคกไม้ลาย 3.บริเวณวัดโพธิ์ปากพลี ม.2 4.บริเวณบ้านแหลมยาง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บจก.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข 2.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณบ้านดอนบน 4.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บจก.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข 2.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณบ้านดอนบน 4.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 5.บริเวณบ้านมาบหวาย 6.บริเวณบ้านชากพุดซา 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณบ้านสี่แยกกองดิน 3.บริเวณบ้านกองดิน 4.บริเวณบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณสำนักงานของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านห้วยกะปิ 2.บริเวณบ้านมาบหวาย 3.บริเวณบ้านห้วยทวน 4.บริเวณบ้านหนองสมอ 5.บริเวณบ้านมาบหวาย 6.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บริเวณบ้านทุ่งกร่าง 3.บริเวณบ้านพังงอน

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2555

  1.บริเวณชุมชนบ้านหินดาด 2.บริเวณบ้านเขาไผ่ 3.บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) 4.บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122 | 23 242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
5623823
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]