การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30469/16076

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโรงแต่งแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังเงิน 4.บริเวณหน้าเหมืองของโครงการ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงดม่หินของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณบ้างวังตะเคียน 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก 4.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้งที่อยู่ริมเส้นทางถนน รพช.สายบ้านปางค่า-บ้านผาตูบ ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  30797/19079

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณโรงแต่งแร่โครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโป่งแคทิศใต้ 4.บริเวณบ้านโป่งแคทิศเหนือ

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณบ้านแม่สลองใน

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง 2.บริเวณสำนักสงฆ์เขาพระ 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านโพธิ์ใหม่พัฒนา

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 2.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาสากลอุบลราชธานี

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28719/15460

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านบุกระโทก 3.บ้านหนองกกพัฒนา 4.บ้านโนนเขาเตียน 5.บ้านโนนสมบรูณ์

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28720/15152

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บ้านหนองกกพัฒนา 2.บ้านโนนเขาเตียน 3.บ้านเขาเตียน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านศรีสงคราม (บริเวณวัดโนนสีชมพู) 2.บริเวณบ้านผาน้อย (บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านโคกมน (บริเวณวัดป่าโคกมน) 4.บริเวณบ้านโคกแฝก (บริเวณวัดป่าธรรมมาราม) 5.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บ้านเกษรสมบรูณ์ 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28811/15999

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บ้านวงศ์เกษตร (ทิศตะวันออก) 2.บ้านวงศ์เกษตร (ทิศใต้) 3.สำนักสงฆ์ถ้ำปัญจะ

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ 2.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง (บ้านผาน้ำเที่ยง) 3.โรงโม่หินของโครงการ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1. โรงโม่หิน หจก.หินบุรีรัมย์ 2. บ้านพลวง 3. บ้านโคกตาสิงห์

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ 3.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง (บ้านผาน้ำเที่ยง)

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดวิเศษสุขาราม 3.วัดสวายสอ 4. วัดพระอังคาร

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านหนองกระทม

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.โรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล 4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  4 สถานี

  ปากช่อง

จอมบึง ราชบุรี

  24947/14628

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  4 สถานี

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  3 สถานี

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านนากุดผึ้ง 3.บริเวณบ้านโนนสวาท 4.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดรัตนรังษี 2.บริเวณบ้านพรประเสริฐ 3.บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งแค 3.บริเวณเขตคำขอประทานบัตร

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านผาลาด 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู 3.บริเวณโรงโม่หินศิลาสินลำปาง (2522)

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  32144/16023

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณบ้านป่าแดงหลง

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านศิริโฮม ออนชี 2.บริเวณโรงเรียนมาบเหลาชะโอน 3.บริเวณบ้านอ่าวเจริญ(ฝั่งโขง) 4.บริเวณบ้านหนองสะพาน

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  1/2548

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ (รร.บ้านเกษตรสมบรูณ์) 2.บริเวณบ้านหนองทัพ (บ้านศรีทอง) 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต (บ้านเกษตรสมบรูณ์) 4.บริเวณโรงโม่หินกิตติวดีศิลาพาณิชย์

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30400/15573

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ

  หนองบัว

หนองบัว นครสวรรค์

  27007/15166

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดแก้วอินทราราม 2.บริเวณวัดสามัคคีนาราม 3.บริเวณบ้านดงต้อง 4.บริเวณบ้านโชคเจริญ 5.บริเวณบ้านโคกเตาปูน

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27274/16064

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดวิเศษสุขาราม 3.บริเวณวัดพระอังคาร

  ทุ่งอรุณ

โชคชัย นครราชสีมา

  28807/15824

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านปอพราน 3.บริเวณวัดดะแลง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านซำขี้เหล็ก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 7.บริเวณบ้านชากพุดซา

  ช้างข้าม

นายายอาม จันทบุรี

  26323/16126

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดหนองไทร 2.บริเวณบ้านเขาดัน 3.บริเวณบ้านคุ้งตะเคียน

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านเขาภูหีบ 2.บริเวณบ้านไทยอุดม 3.บริเวณวัดพรหมนิมิต 4.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บริเวณบ้านวังใหม่ 6.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 7.บริเวณบ้านซับน้อย 8.บริเวณบ้านไทรทอง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  4 สถานี

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  3 สถานี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21354/15609

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณบ้านไหหลำ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26684/15137

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหนองหวายโสม 2.บริเวณวัดซอยคีรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านศิริโฮม ออนซี 2.บริเวณโรงเรียนมาบเหลาชะโอน 3.บริเวณอ่าวเจริญ (ฝั่งโขง) 4.บริเวณบ้านหนองสะพาน

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  หน้าที่   12345678910 | 11 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
5249108
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]