การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  16160/16082

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณชุมชนบ้านวังเงิน

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านผาลาด 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 2.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง 3.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านห้วยซัน 2.บริเวณบ้านถ้ำพระ 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านไร่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณเหนือคลอง 4.บริเวณบ้านไร่ออก

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด 3.บริเวณวัดคลองปราบ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณหูนบ 2.บริเวณมหาราช 3.บริเวณห้วยสะตอ 4.บริเวณช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23277/14873

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงบดย่อยหิน 2.บริเวณโรงเรียนบ้านกลาง

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23273/14877

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านคลองขนาน 2.บริเวณ บ้าน กม 47 3.บริเวณขอบเขตที่ระยะห่าง 500 เมตร

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเขาโคก

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  30178/15387

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณรพ.สต.ท่าสะท้อน 3.บริเวณบ้านบ่อกรัง4.บริเวณโรงโม่หิน 5.บริเวณบ้านควนกลาง

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน 3. บริเวณสำนักสงฆ์ราษฏร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หิน หจก.สุราษฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านคลองขนาน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านทำเนียบ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้ 4.บริเวณบ้านราษฏร์แม่โมงข์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1. บริเวณวัดพระพุทธบาทศรีสุราษฏร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณโรงโม่หิน 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.บริเวณบ้านหนองเภา

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 2.บริเวณแม่โมกข์ 3.บริเวณทุ่งนางลิง

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหูนบ 2.บริเวณบ้านมหาราช 3.บริเวณบ้านห้วยสะตอ 4.บริเวณชุมชนบ้านช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน 3. บริเวณสำนักสงฆ์ราษฏร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  31943/15870

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน 3.บริเวณภายในพื้นที่โครงการโม่หิน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด 3.บริเวณวัดคลองปราบ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเขามะขามทางด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านมะขามทางด้านทิศใต้ 3.บริเวณวัดนอก 4.บริเวณบ้านท่าแร่

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30244/15831

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3.บริเวณสำนักสงฆ์ปาริโมกข์ธรรม

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณวัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30233/15925

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านหัวคาน 2.บริเวณบ้านตอยอมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.บริเวณบ้านทุ่งคา

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านคลองเหนือ 4.บริเวณบ้านไร่ออก

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านโคกกรวด 2.บริเวณบ้านตะแบก 3.บริเวณวัดกระทมวนาราม 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ 2.บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 3.บริเวณบ้านศิลาทอง 4.บริเวณบ้านโคกเขา

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26190/15585

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านควนนนท์ 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองท่อม 3.บริเวณชุมชนบ้านไม้เรียง 4.บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26072/15098

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยทุ่งคา 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองท่อม 4.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านห้วยมะนาว 3.บริเวณบ้านมหาราช

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านห้วยมะนาว 3.บริเวณบ้านมหาราช

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30236/15796

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านช่องช้าง 2 .บริเวณบ้านห้วยดอ 3.บริเวณบ้านมหาราช 4.บริเวณบ้านห้วยล่วง

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26158/15234

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านตาราง

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านทุ่งทวย 2.บริเวณบ้านเขาเพดาน 3.บริเวณบ้านหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15954

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านทุ่งทวย 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาเพดาน 4.บริเวณบ้านหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินชุมพรการศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 3.บริเวณชุมชนบ้านควนจำปา 4.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควนจำปา

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านทุ่งทวย 2.บริเวณเขาเพดาน 3.บริเวณหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินชุมพรการศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 3.บริเวณชุมชนบ้านควนจำปา 4.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควนจำปา

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านโคกกรวด 3.บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกระท่อม

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหินกาบ 2.บริเวณบ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บริเวณโรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 4.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์

  หน้าที่   123456789101112 | 13 1415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5627445
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]