การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31108/15370

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บริเวณโม่หิน 2. บริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  ชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง

  เวียงเเก้ว

ลี้ ลำพูน

  25950/15613

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บริเวณบ้านแม่แนต

  นาทราย

ลี้ ลำพูน

  25951/15773

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณลานแต่งแร่ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านนาทราย 3.บริเวณวัดบ้านฮั้ว

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านห้วยทราย(อนามัย) 2.บริเวณชุมชนบ้านข่วงเปาใต้(วัด) 3.บริเวณบ้านม่อนหิน(วัด) 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  8/2541

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านแม่เมย 2.ชุมชนบ้านสวนหลวง (วัดสวนหลวง) 3.บริเวณบ้านห้วยเดื่อ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. สำนักงานของโครงการ 2. บ้านห้วยมะขาม 3. กลุ่มบ้านเรือนราษฎร

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท 2.บริเวณบ้านวังตะเคียน 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก 4.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท 2.พระธาตุดอยดินจี่ 3.วัดช้างเผือก 4.วัดวังตะเคียน 5.สถานีอนามัยบ้านห้วยกระโหลก 6.บ้านห้วยแม่ปะ

  กองแขก

แม่แจ่ม เชียงใหม่

  2261/15325

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านกาดผาแพร่ 2.บ้านวังโป่ง 3. บ้านวังหม้อ 4.บ้านร้องกวาง 5. วัดผาหมูสามัคคีธรรม

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22361/15325

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

  1. บริเวณบ้านกาดผาแพร่ 2. บ้านวังโป่ง 3. บ้านวังหม้อ 4. บ้านร้องกวาง 5. วัดผาหมูสามัคคีธรรม

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

  1. สำนักงานโรงโม่หิน 2.บ้านกาดผาแพร่ 3.บ้านวังโป่ง

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  32113/15496

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

  บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  บ้านปิน

ลอง แพร่

  32164/15551

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านทุ่งตากล้า 3.บริเวณชุมชนบ้านปิน

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านกาดผาแพร่ 2.บริเวณบ้านวังโป่ง 3.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลเม็งราย

พญาเม็งราย เชียงราย

  16340/14953

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  บริเวณบ้านสันสลีก

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22347/14889

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  บริเวณบ้านถ้ำดิน

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  บริเวณบ้านแม่สลองใน

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณสำนักสงฆ์เด่นกระต่าย 2. บริเวณวัดผาจัก 3. บริเวณวัดหินราษฎร์นิมิต

  ท่าไม้

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30765/15385

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บริเวณบ้านหนองทอง 2. บริเวณบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา 3. บริเวณบ้านหนองมะคึก 4. บริเวณหน้าเหมืองในโครงการ

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.เขตประทานบัตร 2.ชุมชนเหมืองแร่ 3.ชุมชนบ้านแม่ขนาด

  สมัย

สบปราบ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.พื้นที่โครงการ 2.แผนกฟื้นฟุสภาพเหมือง 3.โรงเรียนบ้านเด่น

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.พื้นที่โครงการ 2.แผนกฟื้นฟุสภาพเหมือง 3.โรงเรียนบ้านเด่น

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22366/15679

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนบ้านม่อน 2.วัดผาลายคำ

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.ชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31107/15407

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

  1.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.วัดแม่กาหลวง 3.วัดร่องขุย 4.วัดพระธาตุดอยน้อย 5.พระธาตุแจ้โว้

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนบ้านม่อน 2.วัดผาลายคำ

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24394/14602

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24394/14602

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24395/14603

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24395/14603

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24396/14604

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24396/14604

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24397/14605

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24397/14605

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24398/14606

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24399/14607

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24399/14607

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24400/14608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24400/14608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24401/14609

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24401/14609

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24402/14610

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24402/14610

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24403/14611

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24403/14611

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  บ้านดง

แม่เมาะ ลำปาง

  24404/14612

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24404/14612

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  24349/15341

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 | 43 4445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5249120
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]