>>>  News Update 

ตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ราชการ และท้องถิ่น
ผลจากการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ปรับเพิ่มกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อความเข้าใจและร่วมมือกันในองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย 
Update news:
2549-07-31 > อ่านรายละเอียด

แจ้งเตือนอปท.ส่งรายงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจาก กพร.
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ขอเรียนเตือนให้ทราบว่า   ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมฯแล้วมีปัญหาหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ท่านอยู่หรือโทร 02-2023741 
Update news:
2549-07-25 > อ่านรายละเอียด

แจ้งรายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม2549
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท. )ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2546เป็นต้นมานั้น ในเดือนเมษายน 2549 มี อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 14  จังหวัด  22  อปท.  ในเดือนพฤษภาคม 2549 มี อบต. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 22 จังหวัด  52  อปท.
Update news:
2549-07-25 > อ่านรายละเอียด

ด่วน!อบรมในหลักสูตร ?ผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในท้องถิ่น (Training for the Trainer)เพิ่มเติม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร  ?ผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในท้องถิ่น  (Training  for the Trainer)"เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม  2549  ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ จังหวัดกรุงเทพ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2023741  
Update news:
2549-07-24 > อ่านรายละเอียด

แจ้งรายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนมีนาคม 2549
มีอปท .ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในเดือนมีนาคม   2549 รายงานมาทั้งสิ้น   15  จังหวัด    28   อปท .
Update news:
2549-06-08 > อ่านรายละเอียด

การอบรมอปท.และฝ.พรครั้งที่2

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร  ?ผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในท้องถิ่น  (Training  for the Trainer)?  ในระหว่างวันที่ 19 -  21  มิถุนายน   2549  ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท  แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 


Update news:
2549-05-26 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรมอปทครั้งที่1
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน   เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2549 ที่จังหวัดกาญจนบุรี        
Update news:
2549-05-26 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627 | 28

Visitor Number
5293696
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]