การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดทุ่งหินปูน

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณหน้าเหมืองโครงการ 2.บริเวณบ้านคลองปลาหมอ

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านคลองปลาหมอ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณถ้ำท่าเกย 2.บริเวณถ้ำเทพบันดาล

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเขาใหญ่ 2.บริเวณบ้านเขาขาด

  ผานกเค้า

ภูกระดึง เลย

  27100/15151

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณถนน รพช. สายบ้านผานกเค้า-บ้านวังหมาก 2.บริเวณโรงเรียนบ้านช่องฝาง 3.บริเวณวัดผานกเค้า

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  29557/15485

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเขาพระไกร 2.บริเวณธารลำไย 3.บริเวณบ้านพุน้อย

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29533/15675

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านคลองลำพาดที่อยู่ทางทิศใต้ของโครงการ 2บริเวณชุมชนบ้านคลองลำพาดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ .

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณวัดห้วยขมิ้น 3.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่ 2.บริเวณบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณบ้านมุง 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดทุ่งหินปูน

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านลุเตา

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10 2.บริเวณวัดเสมาทอง

  ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  30683/15327

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโซกเปือย

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตร 2.บริเวณโรงโม่หิน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28720/15152

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.วณบ้านนากบ 2.บริเวณบ้านสบแปะ

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณหลักหมุดฐานที่ 2 2.บริเวณหลักหมุดฐานที่ 5

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเจริญสุข 2.บริเวณบ้านสวายสอ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ 3.บริเวณบ้านโคกเจริญ

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31879/15883

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(1)

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  32827/16014

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  .บริเวณโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2.บริเวณโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

  ผานกเค้า

ภูกระดึง เลย

  27100/15151

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณถนน รพช. สายบ้านผานกเค้า-บ้านวังหมาก 2.บริเวณโรงเรียนบ้านช่องฝาง 3.บริเวณวัดผานกเค้า

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1..บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  .บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณที่ทำการชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง (บ้านผาน้ำเที่ยง)

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31944/15974

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านพลวง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านห้วยลึก 3.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(1)

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ 2.บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ใกล้โรงโม่หินทางทิศตะวันออก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ 3.บริเวณบ้านโคกเจริญ

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศรีนาวัง 2.บริเวณบ้านศรีสังวาลย์ 3.บริเวณบ้านเทพคีรีเหนือ 4.บริเวณบ้านหนองเอียน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31944/15974

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณบ้านพลวง

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านวังยาวน้อย 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณสามแยกเส้นทางจากพื้นที่โครงการ-บ้านสระแก้วจุดที่อยู่ใกล้ที่สุด

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านสองคอน

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเจริญสุข 2.บริเวณบ้านสวายสอ

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านวังชมพู 2.บริเวณวัดผาถ้ำน้อย

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณวัดป่าบ้านหนองขาม

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าคีรีบรรพต) 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าคีรีบรรพต) 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านติดถนนขนส่งแร่

  หน้าที่   123456789101112 | 13 141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5621863
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]