การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28614/15178

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านเขาพาดแอก 2.บริเวณโรงเรียนบ้าคุ้งเขาเขียว 3.บริเวณวัดหน้าพระลาน

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28034/15723

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดเบญจคีรี 2.บริเวณวัดคีรีวงศ์ 3. บริเวณวัดนิคมเทพประทาน 4.บริเวณชุมชนบ้านหนองโอ่ง 5.บริเวณหน้าเหมือง บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28038/15725

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดเบญจคีรี 2.บริเวณวัดคีรีวงศ์ 3. บริเวณวัดนิคมเทพประทาน 4.บริเวณชุมชนบ้านหนองโอ่ง 5.บริเวณหน้าเหมือง บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28043/15726

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดเบญจคีรี 2.บริเวณวัดคีรีวงศ์ 3. บริเวณวัดนิคมเทพประทาน 4.บริเวณชุมชนบ้านหนองโอ่ง 5.บริเวณหน้าเหมือง บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33316/15948

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านห้วยยางด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านห้วยยางด้านทิศใต้

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27328/14357

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณสถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28609/15567

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำศรีวิไล 2.บริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิบูลย์สงเคราะห์ 3.บริเวณศรัทธาประชากร4.บริเวณวัดวิมานแก้ว 5.บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว(โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว)

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณบ้านเขายอดเอียง

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32490/15785

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณบ้านบ่อโศรกน้อย

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28075/15793

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดป่าดำรงธรรม 2.บริเวณถ้ำวัดป่าดำรงธรรม

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28076/15876

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดป่าดำรงธรรม 2.บริเวณถ้ำวัดป่าดำรงธรรม

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28101/15413

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดเบญจคีรี 2.บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่ 3.บริเวณบ้านบ่อวงคุ

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27983/14593

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27985/14595

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27984/14594

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27986/14596

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27987/14597

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วกายสิทธิ์

  เขาเจ็ดลูก

ทับคล้อ พิจิตร

  26910/15365

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  -

  ท้ายดง

วังโป่ง เพชรบูรณ์

  25528/14714

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  -

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  26913/15638

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  -

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10840/14250

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  -

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10841/14251

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  -

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านร่องน้ำแดง 2.บริเวณวัดใหม่ถ้ำเขาปูน 3.บริเวณบ้านกระชอนล่าง

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดทุ่งหินปูน

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/25571

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ

  จอมบึง

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด

  จอมบึง

จอมบึง ราชบุรี

  20986/14573

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20986/14573

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดถ้ำกุญชร 2.บริเวณชุมชนบ้านเลขที่ 10/1 ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  เขาชะงุ้ม

โพธาราม ราชบุรี

  21069/15790

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณบ้านเรือนด้านทิศเหนือระยะห่าง 300 เมตร

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณทางหลวงหมายเลข 3313

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  26538/15662

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านสระ 2.บริเวณศาลเจ้าลาย 3.บริเวณหมุดหลักที่ 2,1และ 18 4.บริเวณบ้านโค้งเขาเจ้าลาย

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  26539/15663

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านสระ 2.บริเวณศาลเจ้าลาย 3.บริเวณหมุดหลักที่ 2,1และ 18 4.บริเวณบ้านโค้งเขาเจ้าลาย

  หนองชุมพลเหนือ

เขาย้อย เพชรบุรี

  26540/15798

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ(ขอบเขตประทานบัตร)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น 3.บริเวณวัดห้วยขมิ้น

  นิคมสร้างตนเอง

เมือง ลพบุรี

  22474/14417

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 100 เมตร 2.บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 200 เมตร 3.บริเวณระยะห่างจากประทานบัตร 500 เมตร

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  วัดเสมาทอง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  วัดเสมาทอง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  วัดเสมาทอง

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณวัดเขาตำบล(ถ้ำประทุน)

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22429/14032

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาตำบล 2.บริเวณวัดเขาตำบล 3.บริเวณบ้านนาโสม

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณบ้านพุสำโรง(2)

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28468/15642

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาพระ 2.บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่) 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล)

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านพวน 2.บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 3.บริเวณวัดเขากำแพง 4.บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28415/15610

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยตายัง 2.บริเวณชุมชนบ้านปากเคว่า 3.บริเวณบ้านห้วยหิน

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920 | 21 22232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5208778
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]