การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเตา 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณประทานบัตร 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณชุมชนบ้านแม่สลองใน

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณชุมชนบ้านสบแปะ

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2554

  บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  28202/14896

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณพระธาตุดอยดินจี่

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22345/15501

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณขอบประทานบัตรโครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30270/15159

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านมุง 2.บริเวณโรงโม่ 3.บริเวณบ้านใหม่สามัคคี 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจสอบวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  -

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  21715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านห้วยทราย(สถานีอนามัย) 3.บริเวณบ้านม่อนหิน(ปากทางขนส่งแร่)

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  32113/15496

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2554

  -

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2554

  -

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณชุมชนบ้านมาบหวาย 4.บริเวณชุมชนบ้านชากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30965/15479

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านวัดซอยคีรี

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณหนองหวายโสม 2.บริเวณบ้านวัดซอยคีรี

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณวัดถ้ำระฆังทอง

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บริเวณบ้านทุ่งกร่าง 3.บริเวณบ้านพังงอน

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ 150 เมตร 2.บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านดอนบน 2.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง 3. ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเเร็วอนุ

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 13/1

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2554

  1.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ 150 เมตร 2.บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก2 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 4.บริเวณบ้านมาบหวาย 5.บริเวณข้างทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านมาบหวายหลังที่อยู่ใกล้หน้าเหมืองมากที่สุด

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านวังใหม่ 2.บริเวณบ้านไทรทอง 3.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 4.บริเวณบ้านซับน้อย 5.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านวังใหม่ 2.บริเวณบ้านไทรทอง 3.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 4.บริเวณบ้านซับน้อย 5.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านวังใหม่ 2.บริเวณบ้านไทรทอง 3.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 4.บริเวณบ้านซับน้อย 5.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านชากพุดซา

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32441/15547

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32441/15547

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32441/15547

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  17301/15548

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32442/15549

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32439/15537

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านวังกวาง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.บริเวณโบราณสถานเขาคอก

  หน้าที่   123456789101112131415161718 | 19 202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5293692
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]